Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Opłaty za studia

Zgodnie z  wyjaśnieniem MNiSW dot. pobierania opłat za kształcenie, o których mowa w art. 99a ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zmianami):

Studenci, którzy zawarli umowy z uczelnią przed dniem 01.01.2012 roku uiszczają opłaty na dotychczasowych zasadach zgodnie z zawartymi umowami oraz Zarządzeniami Rektora w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za pobieranie nauki w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Natomiast studenci rozpoczynający naukę z dniem 01.10.2012 roku oraz studenci reaktywowani po dniu 01.01.2012 roku nie będą uiszczać opłat za egzaminy poprawkowe, egzaminy komisyjne oraz egzamin dyplomowy.


OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna: 100 PLN płacisz tylko raz!!!

KIERUNEK STUDIÓW czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr czesne wnoszone w 5 ratach  w semestrze
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
Marketing w sieci Pierwszy rok  2000 zł
Kolejne lata    2300 zł
430 zł
500 zł
Pozostałe specjalności Pierwszy rok  2000 zł
Kolejne lata    2100 zł
430 zł
450 zł
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(każda specjalność)
Pierwszy rok  2000 zł
Kolejne lata    2100 zł
420 zł
440 zł
INFORMATYKA I EKONOMETRIA*
Specjalności:
         Informatyka biznesowa Pierwszy rok  2500 zł
Kolejne lata   2500 zł
530 zł
530 zł
         Business Intelligence Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł
         Projektowanie aplikacji mobilnych i webowych Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł
         Administrowanie sieciami komputerowymi Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł
         Projektowanie i produkcja gier komputerowych Pierwszy rok 2500 zł
Kolejne lata  3000 zł
530 zł
630 zł

Ulgi w czesnym

  1. Studentom i absolwentom innych kierunków (specjalności) studiów podejmujący naukę w WSEI na dodatkowym kierunku lub specjalności przysługuje ulga w czesnym w wysokości:
    a) studenci i absolwenci WSEI – 40%
    b) studenci i absolwenci innych uczelni – 20%
    Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie w dziekanacie udokumentowanego wniosku. Ulga naliczana jest przez cały okres studiów.
  2. Studentom  będącym w pierwszym stopniu pokrewieństwa  (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci) przysługuje ulga w czesnym – 10% w jednym semestrze studiów, w którym zostało to pokrewieństwo przez studenta zgłoszone.
  3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi i udokumentowanymi okolicznościami losowymi (np. klęski żywiołowe), kanclerz może na wniosek studenta, zwolnić go okresowo z części lub całości czesnego. Zwolnienie takie może być zastosowane również w stosunku do studentów skierowanych przez uczelnię na praktyki i studia zagraniczne lub wykonujących ważne zadania w organach samorządu studenckiego.
  4. Jeżeli studentowi przysługuje więcej niż jedna ulga to może on skorzystać tylko z jednej w danym semestrze studiów.

Umowy i załączniki

Informacje na temat faktur

 Umowa o kształcenie – rok akademicki 2015/2016 – pobierz umowę o kształcenie

Załącznik nr 1 do umowy o kształcenie – Zarządzenie Kanclerza nr 1/V/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za pobieranie nauki w WSEI przez studentów rozpoczynających naukę w r. a. 2015/2016, za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz za potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Załącznik do umowy o kształcenie – Zarządzenie Kanclerza nr 1/VIII/2014 z dn. 16.08.2014 r. w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za pobieranie nauki w WSEI przez studentów rozpoczynających naukę w r. a. 2014/2015, za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz za potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

Zarządzenie Kanclerza nr 1/v/2016 z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2016/2017

Zarządzenie Kanclerza nr 1/VII/2013 z dn. 26.07.2013 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2013/2014

Zarządzenie Rektora nr 4/II/2012 z dn. 28.02.2012 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2012/2013

Zarządzenie Rektora nr 1/II/2011 z dn. 11.02.2011 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2011/2012

Zarządzenie Rektora nr 1/II/2010 z dn. 23.02.2010 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2010/2011

Zarządzenie Rektora nr 4/2009 z dn. 01.02.2009 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2009/2010

 

DZIAŁ FINANSOWY: II piętro, Dzieka

 

Godziny otwarcia dla studentów

Wtorek 9.00-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek dzień wewnętrzny
Piątek 15.00-18.00
Sobota

8.00-16.00

Pracownik administracyjny
Agnieszka Murowańska
12 431-18-90 wew. 114
amurowanska@wsei.edu.pl

***

1.  Prosimy o załatwianie spraw w ściśle określonych godzinach przyjmowania stron.

2.  Czesne winno być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca.

Za datę zapłaty czesnego uważa się datę wpływu na rachunek bankowy WSEI.

Wpłata 10 dnia każdego miesiąca lub wpłata semestralna 20 października i 20 marca, nie gwarantuje wpływu (zaksięgowania) na rachunek WSEI tego samego dnia.

Wpływ na konto po 10 dniu danego miesiąca powoduje automatyczne naliczanie odsetek (ustawowych ), tym samym system pobiera w pierwszej kolejności odsetki a następnie pozostałe opłaty.

Wpłaty dokonywane jednorazowo za cały semestr należy uiścić do 20 października- semestr zimowy, a za semestr letni do 20 marca. Wpływ wpłaty semestralnej po 20 października i po 20 marca spowoduje nieuznanie ulgi ( 100 zł. ) w opłacie za czesne i będzie traktowane jako wpłaty miesięczne.

3. Każdy student dokonuje wpłaty na indywidualne konto bankowe, które otrzymał wraz z legitymacja studencką.

4. Jednocześnie prosimy o zachowanie dowodów wpłat, gdyż w razie jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie tych dowodów .

5. Informujemy, iż w przypadku rezygnacji ze studiów obowiązkiem studenta jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

6. Czesne jest naliczane do dnia skreślenia z listy studentów lub do dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.

Prosimy o śledzenie informacji dotyczących płatności, księgowań i naliczeń korzystając z wirtualnego dziekanatu.