01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Misja i cele uczelni

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duży stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

W ramach tak nakreślonej misji szkoły sformułowane zostały główne cele – priorytety, oparte nie o wzrost rozmiarów uczelni, mierzony liczbą często odległych od siebie kierunków studiów, lecz o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, wynikające z doświadczeń uczelni, opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz europejskich standardów edukacyjnych.

Priorytet 1 – położenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji.
Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki.

Priorytet 2 – tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej.
Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedżerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angażowani są specjaliści – praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów.

Priorytet 3 – kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości – gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są także, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy.

Priorytet 4 – pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wrażliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety „Smart”.

Priorytet 5 – tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów.
Sposób realizacji: praktyki i staże w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowo –dydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim.

Pełna wersja Strategii Rozwoju Wyzszej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie na lata 2012-2015 jest do wglądu w kancelarii uczelni.