Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Studia nawet w 1,5 roku
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Narzędzia coachingowe w zarządzaniu – studia podyplomowe

 Rekrutacja na semestr jesienny od 4 maja 2016 roku.

Patronat

logo-final

Studia realizowane pod patronatem i we współpracy ze Stowarzyszeniem Trenerów i  Coachów  „Horyzontalni”.

PARTNER

logo_1

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe Narzędzia coachingowe w zarządzaniu przygotowują słuchaczy do efektywnego wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy menedżera i lidera zespołu, zapoznają studentów z nowoczesnymi metodami zarządzania zespołami w oparciu o kulturę coachingową, dostarczają umiejętności prowadzenia profesjonalnych relacji biznesowych
z wykorzystaniem narzędzi  coachingowych. Studia koncentrują się na nauczeniu studentów wykorzystania narzędzi coachingowych w ogólnie rozumianej praktyce zawodowej, wzmocnieniu słuchaczy w samorozwoju. W ramach studiów wykładowcy opracują indywidualne ścieżki rozwoju wraz z uczestnikami studiów.

ATUTY STUDIÓW

Atuty studiów obejmują następujące kwestie:

 • Zajęcia prowadzone będą przez praktyków coachów i menedżerów. Wykładowcami są coachowie oraz menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem, posiadający certyfikaty ICC, ICF i trenerów biznesu.
 • Słuchacze uzyskają wiedzę na temat procesu coachingowego, narzędzi coachingowych wykorzystywanych w zarządzaniu oraz wdrażania kultury coachingowej w organizacjach.
 • Uczestnicy studiów nauczą się efektywnie wykorzystywać narzędzia pracy coachingowej
  w praktyce zawodowej, zarządzaniu zespołami lub w organizacjach biznesowych.
 • Słuchacze uzyskają wiedzę na temat relacji interpersonalnych, komunikacji, podstaw psychologii, kreatywności, zarządzania, kultury organizacyjnej i innych dyscyplin pośrednio lub bezpośrednio związanych z coachingiem.
 • Słuchacze zaznajomią się z zasadami weryfikacji coachów zewnętrznych i szkół coachingowych. Pozna postawy etyczne, wartości i zasady preferowane przez konkretne organizacje i szkoły coachów.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są do:

 • menedżerów zarządzających zespołami,
 • liderów zespołów,
 • menedżerów HR,
 • a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów dwusemestralnych obejmuje 144 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które obejmują komponenty:  teoretyczny oraz praktyczny.

Liczba punktów ECTS – 35.

Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: weekendowym  (sobota i niedziela 9:00-17:00), maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE JESIENNY, 2016*

semestr zimowy I
14-15.X.2016; 29.X.2016;
04-05.XI.2016, 19.XI.2016;
02-03.XII.2016, 17.XII.2016;
13-14.I.2017, 28.I.2017;
03-04.II.2017.

semestr letni II

24-25.II.2017;
03-04.III.2017, 18.III.2017;
07-08.IV.2017, 22.IV.2017;
06.V.2017, 19-20.V.2017;
10.VI.2017, 23-24.VI.2017

*Uwaga, podane daty to terminy zjazdów na studiach dyplomowych. Zjazdy są planowane w miarę możliwości raz w miesiącu. Podane daty mogą ulec zmianie.

 

Program studiów

 

LP PRZEDMIOT SEMESTR GODZINY KONTAKTOWE ECTS FORMA ZALICZENIA
1 Idea i istota coachingu 1 18 4 Z/O
2 Narzędzia coachingowe w pracy menedżera 1 18 4 Z/O
3 Struktura i przebieg procesu coachingowego 1 9 3 Z/O
4 Coaching a przywództwo 1 9 2 Z/O
5 Narzędzia coachingowe stosowane w procesie motywowania pracowników 1 18 4 Z/O
6 Dylematy szefa w roli coacha 2 18 4 Z/O
7 Zarządzanie coachingowe – sytuacje trudne 2 18 4 Z/O
8 Coaching zespołowy (grupowy) 2 9 3 Z/O
10 Zarządzanie coachingiem w organizacji 2 9 3 Z/O
11 Indywidualny Program Coachingowy 2 18 4 Z/O
  Suma 144 35

*Z/O – zaliczenie z oceną

Wykładowcy

Kinga Wdowicka –  Kierownik merytoryczny, certyfikowany coach ICC

Certyfikowany coach ICC, od 2007 praktyk ze zrealizowanymi ponad 2000 godzin sesji coachingowych i mentoringowych. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ACC ICF. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach – certyfikat trenera na poziomie zaawansowanym. Od 3 lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach studiów podyplomowych  z zakresu coachingowej kultury zarządzania. Współpracowała, jako mentor, z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz nawiązała współpracę z Uniwersytetem Łódzkim w ramach Akademii Trenera. Prowadzi sesje executive coaching, business coaching oraz coaching kariery. Od 14 lat trener biznesu – tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.

 Monika Bronikowska

Akredytowany coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF – Associated Certified Coach International Coaching Federation); członek ICF Global, trener biznesu. Przeprowadziła blisko 900 godzin procesów indywidualnych jak i grupowych. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na kolejny stopień akredytacyjny ICF ( PCC ).

Zarządza agencją reklamowo – eventową. Dzieląc się własnym doświadczeniem, tworzy kreatywne projekty nastawione na wdrażanie kultury coachingowej w organizacjach. Pracuje z zespołami pracowniczymi i projektowymi wspierając ich efektywność, wykorzystując gry coachingowe oraz metody pracy z metaforą ( praktyk metody Points Of You ).

 Agnieszka Deja

Akredytowany coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF – Associated Certified Coach International Coaching Federation); członek ICF Global, vice – dyrektor poznańskiego oddziału ICF Polska, trener biznesu. Przeprowadziła blisko 1000 godzin procesów indywidualnych jak i grupowych oraz około 800 godzin szkoleniowych. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na kolejny stopień akredytacyjny ICF (PCC). Praktyk metody Points Of You ), które skutecznie wykorzystuje w procesach indywidualnych oraz grupowych. Pracuje z coachami oraz kandydatami na coachów nad rozwojem ich kompetencji i doskonaleniem stylu coachingowego.  Współtwórca coachingowej platformy internetowej Coachspace.com.

 Elżbieta Wojtaszek

Coach,  menedżer,  trener biznesu, praktyk i master NLP, nauczyciel.
Z wykształcenia pedagog, ukończyła dodatkowo studia menedżerskie w Rzeszowie. Rozwijała się kończąc Akademię Trenerów Biznesu LAB na poziomie zaawansowanym oraz Szkołę Coachów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Jest Praktykiem i Masterem NLP.
Posiada 24 lata doświadczenia w pracy w firmach, w których budowała zespoły sprzedażowe, osiągające w skali kraju najlepsze wyniki, przykładowo w jednej z korporacji 450 osób w strukturze, 17 zespołów sprzedażowych. Wraz ze swoimi zespołami skutecznie i efektywnie realizuję wyznaczone cele. Jednocześnie prowadzę praktykę coacha i jest Prezesem Stowarzyszenia Trenerów i Coachów  „Horyzontalni”.

Anna Kaczalska

Akredytowany i praktykujący coach, specjalista od coachingu relacji.

Członek Międzynarodowej Federacji Coachingu na poziomie ACC (ACC ICF – Associated Certified International Coaching Federation) oraz członek ICF Global, a także mentor i trener rozwoju osobistego. Specjalizuje się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Autorka nowatorskiego programu: ”Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem.” Pracuje również z dojrzałymi kobietami, które czują, że potrzebują zmiany w różnych dziedzinach życia.
Od ponad 15 lat jest związana z rynkiem nieruchomości, posiada bogate doświadczenie menedżerskie, zarządza zespołem sprzedażowym. Wspiera rozwój firm z sektora MŚP, a w szczególności  rynku nieruchomości. Propaguje  wprowadzanie kultury coachingowej do codziennego warsztatu pracy menadżera. W codziennej pracy z powodzeniem posługuje się wiedzą z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, jednocześnie wykorzystując doświadczenie sprzedażowe i menadżerskie. Szczególną uwagę poświęca etyce zawodowej, dlatego pracuje również jako mentor dla coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.

Rekrutacja

Słuchaczem studiów podyplomowych w może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim).

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KSF) pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinansowania na studia podyplomowe dla swoich pracowników. 100% dofinansowania otrzymają pracownicy mikroprzedsiębiorstw, pozostali mogą liczyć na 80% dofinansowanie.

Sprawdź jak najszybciej na stronach Urzędu Pracy, któremu podlega obszar działalności Twojego pracodawcy.

 

OPŁATY

 • Wpisowe – 350 zł (przy rejestracji na studia, płatne na konto bankowe WSEI)
 • Czesne  za 2 semestry – 3 600 zł (płatne na konto bankowe WSEI)

Możliwa płatność

 • 2 raty x 1 800 zł (najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze)
 • 10 rat x 360 zł (najpóźniej do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca, od momentu rozpoczęcia studiów, włączając tzw. miesiące wakacyjne)

Dodatkowe ulgi w czesnym

 • Członkowie Klubu Absolwenta WSEI, pracownicy WSEI, jak również osoby podejmujące równocześnie drugą specjalność studiów podyplomowych – 30% ulga w czesnym.
 • Absolwenci WSEI studiów podyplomowych – 20% ulga w czesnym.
 • Słuchacze studiów podyplomowych, będący w I stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzice i dzieci, rodzeństwo) – 10% ulga w czesnym.

Oferta specjalna dla firm finansujących studia swoim pracownikom

 • Wpisowe 350 zł / os.
 • Cena studiów 3 600zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 2 osób 3 350zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 3-9 osób 3 240 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla ponad 10 osób 3.000 zł / os.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Podanie na studia
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa o kształcenie r.a. 2015-2016 (2 egzemplarze)*
 4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17,
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

* Uwaga! Należy się zapoznać z obecnie obowiązującym zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

 

Kontakt