01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Specjalności w roku akademickim 2016/2017

W OFERCIE EDUKACYJNEJ INSTYTUTU KSZTAŁCENIA MENEDŻERSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

AKADEMIA ZARZĄDZANIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

1. Zarządzanie w opiece zdrowotnej Udoskonalony program!

2 800,00 zł

Program studiów obejmuje problematykę zarządzania oraz finansowania publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia. Zachodzące w sektorze usług zdrowotnych dynamiczne zmiany, w tym wdrażanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie prywatnych pakietów ubezpieczeniowych, konieczność restrukturyzacji publicznych placówek  sprawiają, że bezdyskusyjny staje się nieustanny rozwój oraz  zastosowanie nowoczesnych modeli kierowania i zarządzania strategicznego firmą … czytaj więcej

2. Health Technology Assessment Nowość w 2016!

4 500,00 zł

Zdobyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają absolwentowi rozwijanie kariery w instytucjach związanych z ochroną zdrowia tj. Narodowy Funduszu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak również w szpitalach i w firmach farmaceutycznych na stanowiskach związanych z ekonomiką zdrowia i market access. Studia prowadzone są pod patronatem Stowarzyszenia CEESTAHCHTA Consulting oraz HTA Auditczytaj więcej

 

AKADEMIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

1. Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac Udoskonalony program!

2 800, 00 zł

Studia adresowane są do osób, które pragną nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, księgowości i problematyki kadrowo-płacowej. Studiami zainteresowane będą osoby, które pracują w pionach finansowo-księgowych (w tym zajmujące się problematyką kadrowo-płacową) oraz absolwenci innych kierunków studiów I i II stopnia pragnący zdobyć nowe bardziej przydatne na rynku pracy kwalifikacje.

2. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

2 800, 00 zł

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje  uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z  Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 art. 286 ust. 1 pkt 5d) . Program studiów otwiera absolwentowi drogę do pracy w działach finansowo – księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w organach skarbowych i izbach celnych. Absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcje: kierownicze, np. kierownika komórki audytu wewnętrznego, dyrektorów finansowych, członków zarządu organizacji, członków Rad Nadzorczych przedsiębiorstw. Studia dostarczają kompetencji do współpracy z biegłym rewidentem w obszarze rewizji zewnętrznej… czytaj więcej

3. Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie Udoskonalony program!

3 700,00 zł

Studia adresowane są przede wszystkim do analityków finansowych, pracowników działów kontrolingu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, menedżerów marketingu, osób prowadzących własną działalność gospodarczą, osób, które pragną zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje … czytaj więcej

 

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI MENEDŻERSKIEJ

1. Zarządzanie personelem i prawo pracy wkrótce nowa strona

2 800,00 zł

2. BHP i prawo pracy wkrótce nowa strona

3 600,00 zł

3. Nadzór i zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym Nowość w 2016!

4 500,00 zł

Studiami zainteresowane będą przede wszystkim osoby, które pragną przygotować się do pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych w jednostkach komunalnych, uzupełnić i/lub odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności menedżerskie, zdynamizować swoją karierę zawodową w ramach struktur samorządowych … czytaj więcej

4. Narzędzia coachingowe w zarządzaniu

3 600,00 zł

Studia podyplomowe Narzędzia coachingowe w zarządzaniu przygotowują słuchaczy do efektywnego wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy menedżera i lidera zespołu, zapoznają studentów z nowoczesnymi metodami zarządzania zespołami w oparciu o kulturę coachingową, dostarczają umiejętności prowadzenia profesjonalnych relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi  coachingowych. Studia kierowane są do menedżerów zarządzających zespołami, liderów zespołów, menedżerów HR, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej … czytaj więcej

5. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

4 300,00 zł

W trakcie studiów uczestnik rozwinie kompetencje niezbędne do kierowania zespołem sprzedażowym. Pozna zasady budowania autorytetu szefa i lidera sprzedaży. Nauczy się budowania efektywnego zespołu oraz wzmacniania efektywności poszczególnych handlowców. Studia adresowane są do osób, których ambicją jest chęć rozwoju kariery zawodowej i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym. Te studia są dla Ciebie, jeśli jesteś przedsiębiorcą zarządzającym zespołem handlowców, osobą planowaną do awansu do roli menedżera zespołu handlowców, menedżerem z niewielkim stażem w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, menedżerem zespołu, który chce rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, osobą, która chce uporządkować i ugruntować swoją wiedzę menedżerską … czytaj więcej

6. Zarządzanie projektem badawczym

3 300,00 zł

Adresami studiów są menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną zbudować swoją przewagę konkurencyjną na rynku na fundamencie innowacyjności, specjaliści odpowiedzialni w swoich organizacjach za innowacyjne projekty badawczo-rozwojowych, badacze i naukowcy pragnący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania i finansowania badań rozwojowych … czytaj więcej

7. Zarządzanie procesami biznesowymi z MS Dynamics Nowość w 2016!

4 500,00zł

Efektywne zarządzanie procesami biznesowymi realizowane dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w różnych branżach jest właśnie przedmiotem niniejszych studiów podyplomowych. W ramach studiów podyplomowych słuchacze zapoznają się z metodyką analizowania i definiowania procesów biznesowych, metodami ich doskonalenia oraz narzędziami zarządzania procesami biznesowymi w ramach pakietu rozwiązań MS Dynamics. Partnerami studiów są Microsoft oraz IT VISION … czytaj więcej

 

AKADEMIA LEAN

1. Lean Management Nowość w 2016!

4 500, 00 zł

Program studiów obejmuje wprowadzenie w nowoczesną metodykę zarządzania Lean Management, znajdującą zastosowanie zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych oraz Centrach Usług Wspólnych. Adresatami studiów są pracownicy, planujący przyspieszyć rozwój swojej kariery w: zarządzaniu produkcją, w działach zarządzania jakością oraz działach ciągłego doskonalenia, specjaliści działów jakości, zarządzania produkcją oraz działów ciągłego doskonalenia, chcący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności, menadżerowie, chcący usprawniać zarządzanie procesami i pracownikami w swoich organizacjach, właściciele firm, pragnący podnosić efektywność swoich przedsiębiorstw … czytaj więcej

 

AKADEMIA IT

1. Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji

2 800, 00 zł

W toku studiów uczestnik nabywa kompetencji związanych z projektowaniem i zarządzaniem firmową siecią komputerową, zarządzaniem oprogramowaniem i aplikacjami webowymi, problematyką bezpieczeństwa informacji, audytem w zakresie bezpieczeństwa oraz szeroko pojętą tematyką IT w przedsiębiorstwie. Studia mają charakter praktyczny, a zajęcia prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie administrowania sieciami komputerowymi oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych … czytaj więcej

2. Informatyka Śledcza

4 500, 00 zł

W trakcie studiów słuchacze poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. Omówione zostaną mechanizmy służące kontroli i analizie logów oraz rejestrów informacji w systemach IT a także zasady prowadzenia audytów opartych o normy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące zarządzania i ochrony informacji… czytaj więcej

3. Programowanie dla absolwentów kierunków technicznych

3 500,00 zł

4. E-marketing i social media wkrótce nowa strona

4 500, 00 zł

5. Tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi wkrótce nowa strona

3 700,00 zł

W ramach tej specjalności kształceni są informatycy specjalizujący się w kryminalistycznej analizie komputerów, nośników informacji oraz urządzeń mobilnych, jak również w analizie po incydentach wykonywanej na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa.

 

Proponujemy również, w przypadku zamówień grupowych, opracowanie unikatowych programów (specjalności) studiów, wychodzących naprzeciw potrzebom w zakresie rozwoju zawodowego pracowników firm lub instytucji.