01-kadr-350px-rozmycie
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
02-kadr-350px-rozmycie
Studia nawet w 1,5 roku
03-kadr-350px-rozmycie
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
04-kadr-350px-rozmycie
Akademia technologii Microsoft
05-kadr-350px-rozmycie
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

Warunki przyjęć i organizacja studiów podyplomowych

WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (magisterskich, licencjackich lub równorzędnych), którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Odnosi się to zwłaszcza do menedżerów, finansistów, pracowników administracji publicznej, ale także do nauczycieli, informatyków i lekarzy. Studia podyplomowe dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i bycia konkurencyjnym na trudnym rynku pracy. Uruchomienie danej edycji studiów podyplomowych uzależnione jest od osiągnięcia minimalnego limitu zgłoszeń, czyli od zebrania się grupy dziekańskiej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Aby zapisać się na wybraną specjalność studiów podyplomowych należy złożyć w Instytucie Kształcenia Menedżerskiego komplet dokumentów lub przesłać dokumenty pocztą:
1. Podanie-2016
2. Kwestionariusz osobowy 2016-2017
3. Dane do wystawienia faktury za studia podyplomowe
4. Umowa-o-kształcenie-r.a.-2016-2017 (2 egzemplarze)
5. OSWIADCZENIE-o-przetwarzaniu-danych-2016
6. Podanie do Rektora o udzielenie ulgi w czesnym
7. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia odpisu (oryginał dyplomu do wglądu)
8. kserokopia dowodu osobistego
9. dwa zdjęcia legitymacyjne
10. dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu)

Wpłatę należy dokonać na numer konta:
37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17,
tytułem: opłata wpisowa –
imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów podyplomowych

ORGANIZACJA NAUKI

Regulamin studiów podyplomowych określa zasady tworzenia i uruchamiania specjalności studiów podyplomowych, przyjmowania kandydatów, organizacji zajęć dydaktycznych, formy zaliczania studiów, odpłatności za studia oraz prawa i obowiązki Słuchaczy studiów podyplomowych.

Opiekunem merytorycznym zajęć jest kierownik danej specjalności studiów podyplomowych, natomiast  nad organizacją i zarządzaniem projektowym  jednostki czuwa dyrektor Instytutu Kształcenia Menedżerskiego. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem, którego formę podaje wykładowca słuchaczom na początku zajęć.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie weekendowym – sobota/niedziela z częstotliwością 14 zjazdów w roku akademickim / 7 zjazdów w semestrze (* dwa zjazdy rezerwowe – na wypadek losowej zmiany terminów zajęć).
Szczegółowe terminy zajęć podane są przy każdym kierunku studiów.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • aktywny udział w zajęciach,
  • uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie studiów,
  • przygotowanie projektu praktycznego lub pracy końcowej (tam gdzie jest to wymagane),
  • Regulamin Studiów Podyplomowych nie przewiduje: egzaminu końcowego ani obrony projektu lub pracy końcowej,
  • dokonanie opłat czesnego za naukę.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość i zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe reguluje aktualne zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

WPISOWE

Wpisowe w wysokości 350 zł wnosi się wraz z podaniem o przyjęcie na studia.
W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Opłata wpisowa jest zwracana słuchaczowi wówczas gdy studia podyplomowe nie zostają uruchomione.

CZESNE

Czesne za studia obejmuje całą opłatę za dwa semestry nauki.
Czesne może być płatne w jednej racie lub w dwóch ratach semestralnych, w wyjątkowych sytuacjach słuchacz może ubiegać się o rozłożenie opłat na mniejsze raty.

FAKTURY DLA SŁUCHACZY

Faktury VAT za czesne są wystawiane na wyraźną prośbę słuchacza w terminie nie później niż 7 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy WSEI. Po upływie w/w terminu możliwe jest jedynie wystawienie zaświadczenia o dokonanych wpłatach.

FAKTURY NA FIRMĘ

Faktura jest wystawiana na firmę tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest zawarta umowa trójstronna pomiędzy uczelnią – słuchaczem – firmą, lub umowa dwustronna, gdy właścicielem firmy jednoosobowej jest słuchacz. Umowy dostępne są w Instytucie Kształcenia Menedżerskiego WSEI.

DOFINANSOWANIA STUDIÓW I ULGI W CZESNYM

www.wsei.edu.pl/dofinansowania-ulgi-czesnym-studia-podyplomowe