Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Studia nawet w 1,5 roku
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

Zarządzanie projektem badawczym

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów obejmuje problematykę zarządzania projektem badawczo-rozwojowym ukierunkowanym na wdrożenie. Zmiany w sektorze mikro -,małych i średnich przedsiębiorstw i ich otwarcie na rozwiązania innowacyjne, chęć współpracy z jednostkami naukowymi oraz możliwość finansowania projektów B+R ze środków publicznych powodują konieczność specjalizacji w zakresie zarządzania projektami ukierunkowanymi na wdrożenie. W trakcie studiów uczestnicy nabędą umiejętności metodycznego i efektywnego zarządzania projektem badawczymi. Kompetencje te są obecnie podstawą sukcesu organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o rozwiązania innowacyjne.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Zofia Gródek-Szostak – konsultant – ekspert, wykładowca

Wieloletni pracownik Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych w ramach Krajowej Sieci Innowacji (KSI) oraz usług doradczych ogólnych Krajowego Systemu Usług. Ekspert m.in. w PARP, Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Szkoleniowiec i wykładowca, autorka licznych publikacji w zakresie finansowania inwestycji i badan naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

 

ATUTY STUDIÓW

 • Uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla wyzwań, które stoją przed ich organizacjami.
 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, gry symulacyjne).
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.

 

ADRESACI STUDIÓW

 • Menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną zbudować swoją przewagę konkurencyjną na rynku na fundamencie innowacyjności.
 • Specjaliści odpowiedzialni w swoich organizacjach za innowacyjne projekty badawczo-rozwojowych.
 • Badacze i naukowcy pragnący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania i finansowania badań rozwojowych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Program studiów dwusemestralnych obejmuje 162 godziny dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które obejmują komponenty:  teoretyczny oraz praktyczny.
 • Liczba punktów ECTS – 38.
 • Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: weekendowym  (sobota i niedziela 9:00-17:00), maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

 

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE JESIENNY, 2016*

semestr zimowy I
14-15.X.2016; 29.X.2016;
04-05.XI.2016, 19.XI.2016;
02-03.XII.2016, 17.XII.2016;
13-14.I.2017, 28.I.2017;
03-04.II.2017.

semestr letni II

24-25.II.2017;
03-04.III.2017, 18.III.2017;
07-08.IV.2017, 22.IV.2017;
06.V.2017, 19-20.V.2017;
10.VI.2017, 23-24.VI.2017

*Uwaga, podane daty to terminy zjazdów na studiach dyplomowych. Zjazdy są planowane w miarę możliwości raz w miesiącu. Podane daty mogą ulec zmianie.

 

 

PROGRAM STUDIÓW

Zjazd

Dzień zjazdu Moduły Liczba godzin
1 1 Wprowadzenie do zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi 9
2 Źródła i zasady finansowania projektów B+R 4
Wprowadzenie do zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi 5
2 1 Wprowadzenie do zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi 2
Źródła i zasady finansowania projektów B+R 7
2 Źródła i zasady finansowania projektów B+R 5
Wprowadzenie do zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi 4
3 1 Źródła i zasady finansowania projektów B+R 4
Aspekty prawne projektów B+R 5
2 Aspekty prawne projektów B+R 5
Źródła i zasady finansowania projektów B+R 4
4 1 Komercjalizacja badań – od pomysłu do realizacji 6
Aspekty prawne projektów B+R 3
2 Aspekty prawne projektów B+R 5
Komercjalizacja badań – od pomysłu do realizacji 4
5 1 Aspekty prawne projektów B+R 4
Budowa projektu – zarządzanie badaniami 5
2 Budowa projektu – zarządzanie badaniami 3
Komercjalizacja badań – od pomysłu do realizacji 6
6 1 Budowa projektu – zarządzanie badaniami 9
2 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem B+R 4
Budowa projektu – zarządzanie badaniami 5
7 1 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem B+R 9
2 Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem B+R 9
8 1 Praktyczne przygotowanie projektu B+R – warsztat 9
2 Praktyczne przygotowanie projektu B+R – warsztat 9
9 1 Praktyczne przygotowanie projektu B+R – warsztat 9
2 Praktyczne przygotowanie projektu B+R – warsztat 9

 

WYKŁADOWCY

 

dr Danuta Kajrunajtys, prof. nadzw. WSEI, konsultant – ekspert, wykładowca

specjalista w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania biznesem z wykorzystanie ICT. Ma rozległą wiedzę i doświadczenie w kwestiach zarządzania strategicznego, projektowania i wdrażania strategii biznesowych, modeli i procesów biznesowych. Zajmuje się zagadnieniami marketingu usług i strategii marketingowych w szczególności wykorzystujących narzędzia informatyczne. Współpracując z zarządami firm przygotowywała, wdrażała i audytowała proces zmian wywołanych wdrożeniem systemów informatycznych kompleksowo wspomagających zarządzanie. Jest autorem i współautorem opisów metodyk postępowania jako scenariuszy pozwalających sprawnie zdiagnozować sytuację wyjściową firmy, zaprojektować proces zmian, przygotować i poprowadzić zespół projektowy. Posługuje się narzędziami usprawniającymi dokumentowanie procesów biznesowych.

Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi doradcze dla firm i osób planujących działalność gospodarczą. Promuje holistyczne podejście do problemów firm poszukując źródeł usprawnień w całym splocie uwarunkowań a nie pojedynczych domen uwzględniając zarówno miękkie jak i twarde czynniki. Zdobyła doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy publicznych (8.2 i NCBiR). Posługuje się w praktyce metodyką PMBooK, IPMA i Prince2 (z tej ostatniej jest certyfikowana).

 

Kamil Kipiel, menedżer, konsultant – ekspert

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., a także współzałożyciel oraz prezes Fundacji Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki PRO INVENTUM. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania organizacjami opartymi na innowacyjnych rozwiązaniach, a także projektami finansowanymi ze środków europejskich, mentor przedsiębiorstw tworzonych na bazie projektów B+R, konsultant i trener w obszarze transferu wiedzy i technologii, procesów komercjalizacji nowatorskich rozwiązań, promocji własności intelektualnej, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz finansowania kapitałem prywatnym.

Szef zespołów eksperckich biorących udział w procesach inwestycyjnych dla funduszy seed/venture capital, członek Prezydium Rady Klastra Life Science w Krakowie, jak również broker technologii w polskich i zagranicznych projektach dedykowanych tematyce komercjalizacji. Ekspert gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ekspert ds. projektów ponadnarodowych w Centrum Projektów Europejskich, a także członek Grupy Roboczej ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji. Posiada również doświadczenie w ocenie aplikacji projektowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Anna Sowa – Jadczyk, konsulat – ekspert, kierownik projektów międzynarodowych

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Prawo. Ukończyła Aplikację Rzecznika Patentowego i została wpisana na listę rzeczników patentowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim oraz nadzorem właścicielskim. Ekspert IPR (Intellectual Property Rights) Biura Komisji Europejskiej TAIEX. Ukończyła podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła staże w Komisji Europejskiej, austriackim i niemieckim Urzędzie Patentowym, a także w Sądzie Patentowym w Monachium. Prelegent licznych międzynarodowych i krajowych konferencji. Autorka licznych publikacji związanych z prawem własności intelektualnej. Posiada również wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi w tym związanymi z tworzeniem funduszy kapitałowych (tzw. seed capital) jak również w tzw. nadzorze właścicielskim.

 

REKRUTACJA

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim).

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KSF) pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinansowania na studia podyplomowe dla swoich pracowników. 100% dofinansowania otrzymają pracownicy mikroprzedsiębiorstw, pozostali mogą liczyć na 80% dofinansowanie.

Sprawdź jak najszybciej na stronach Urzędu Pracy, któremu podlega obszar działalności Twojego pracodawcy.

 

OPŁATY

 • Wpisowe – 350 zł (przy rejestracji na studia, płatne na konto bankowe WSEI)
 • Czesne  za 2 semestry – 3.300 zł (płatne na konto bankowe WSEI)

Możliwa płatność

 • 2 raty x 1.650 zł (najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze)
 • 10 rat x 330 zł (najpóźniej do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca, od momentu rozpoczęcia studiów, włączając tzw. miesiące wakacyjne)

Dodatkowe ulgi w czesnym

 • Członkowie Klubu Absolwenta WSEI, pracownicy WSEI – 15%
 • ABSOLWENCI WSEI studiów podyplomowych i licencjackich – 10%
 • SŁUCHACZE studiów podyplomowych I stopnia pokrewieństwa – 10%
 • SŁUCHACZE studiów podyplomowych, podejmujący równocześnie drugą specjalność studiów podyplomowych 20%

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Podanie na studia
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa o kształcenie r.a. 2016-2017 (2 egzemplarze)*
 4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

* Uwaga! Należy się zapoznać z obecnie obowiązującym zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Kontakt