Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Studia nawet w 1,5 roku
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Akademia technologii Microsoft
Kształcimy praktycznie

ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI –
STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

W toku studiów uczestnik nabywa kompetencji związanych z projektowaniem i zarządzaniem firmową siecią komputerową, zarządzaniem oprogramowaniem i aplikacjami webowymi, problematyką bezpieczeństwa informacji, audytem w zakresie bezpieczeństwa oraz szeroko pojętą tematyką IT w przedsiębiorstwie. Studia mają charakter praktyczny, a zajęcia prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie administrowania sieciami komputerowymi oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Kierownik merytoryczny: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

ATUTY STUDIÓW

 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym – warsztaty prowadzone przy wykorzystaniu różnorodnych systemów informatycznych.
 • W toku studiów student uzyskuje komplet umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania serwisów internetowych.
 • Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy zajmujący się tworzeniem, wdrażaniem, zarządzaniem, optymalizacją, utrzymaniem i promowaniem serwisów internetowych.
 • W ramach zajęć wykorzystywane są najnowsze narzędzia informatyczne.
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
 • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są zarówno do osób pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i sieci komputerowych, jak też planujących rozpocząć pracę zawodową w tym kierunku.

 Ramowy PROGRAM KSZTAŁCENIA

 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Infrastruktura sieci komputerowych
 • Technologie sieciowe
 • Zarządzanie licencjami oprogramowania w przedsiębiorstwie
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo sprzętu i sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
 • Praktyczne zarządzanie bezpieczeństwem serwerowni
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 • Kryptografia i mechanizmy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą IT
 • Monitorowanie zasobów teleinformatycznych
 • Procedury bezpiecznej eksploatacji systemów
 • Administrowanie serwerami www
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Ochrona fizyczna zasobów IT
 • Moduły (przedmioty) do wyboru
 • Seminarium dyplomowe

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów dwusemestralnych obejmuje 180 godzin dydaktycznych Zajęcia prowadzone są m.in. w formie wykładów – konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów praktycznych, konsultacji, projektów indywidualnych i grupowych oraz seminarium dyplomowego. Liczba punktów ECTS – 60.

Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: weekendowym  (piątek 17:00-20:00 i sobota 9:00-17:00  lub sobota i niedziela 9:00-17:00), 2 zjazdy miesiącu.

OPŁATY
Wpisowe – 350 zł
Czesne  za 2 semestry – 2.800 zł

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Podanie na studia ZSKiBI
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa-o-kształcenie-r.a.-2016-2017 (2 egzemplarze)
 4. OSWIADCZENIE-2016 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Dane do wystawienia faktury za studia podyplomowe
 6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 7. Kserokopia dowodu osobistego
 8. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 9. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17,
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi zapraszamy do siedziby uczelni, przy ul. św. Filipa 17, Punkt Rekrutacyjny lub Dziekanat , bądź przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

Kontakt

Zawisza lic. Joanna Zawisza
Zastępca Dyrektora
Instytutu Kształcenia Menedżerskiego
tel: 12 431-18-90 wew. 123
kom: 503-055-901
e-mail: studiapodyplomowe@wsei.edu.pl