Administracja sieciami komputerowymi

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia inżynierskie. W ramach tej specjalności kształceni są specjaliści ds. sieci komputerowych. W toku studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MCSA. Nabyte umiejętności praktyczne, potwierdzone uznanymi certyfikatami, pozwolą na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Jako absolwent będziesz umiał:

 • zaprojektować, zintegrować i zarządzać sieciami o różnej skali integracji, zasięgu oraz wielkości,
 • projektować, przeprojektować i wdrożyć sieć komputerową, uwzględniając zagadnienia dotyczące skalowalności, dostępności, wydajności i bezpieczeństwa,
 • dokonać właściwego wyboru protokołu routowania oraz przełączania zgodnie z zapotrzebowaniem rynku z uwzględnieniem sieci VoIP.

Będziesz również dysponować wiedzą:

 • dotyczącą routingu i przełączania w sieciach komputerowych,
 • umożliwiającą budowanie oraz adresowanie sieci w oparciu o model hierarchiczny, uwzględniając redundancję, modularność, adresowanie IP, bezklasowy routing oraz agregację tras dla sieci klasy Campus oraz Data Center,
 • obejmującą zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci przewodowych i bezprzewodowych,   modelu AAA oraz sieci VPN.

Dzięki uczestnictwu w programie Akademii CISCO realizowanym na uczelni, uzyskasz kompetencje praktyczne związane z konfiguracją urządzeń sieciowych warstwy L2 jak i L3. Proces studiów obejmuje także przygotowanie do certyfikacji CISCO na poziomie CCNA oraz Microsoftu na poziomie MCSA.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Cisco Certified Network Associate 1
 • Cisco Certified Network Associate 2
 • Cisco Certified Network Associate 3
 • Cisco Certified Network Associate 4
 • Instalacja i konfiguracja serwera Windows
 • Administrowanie serwerem Windows
 • Administrowanie usługami serwera Windows
 • Projektowanie profesjonalnej instalacji sieci (P1)
 • Wykonanie profesjonalnej instalacji sieci (P2)
 • Dokumentacja i serwisowanie profesjonalnej instalacji sieci (P3)

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Programowanie w Pythonie
 • Usługi chmury obliczeniowej
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Programowanie obiektowe
 • Coaching
 • Public relations i zarządzanie wizerunkiem

I Semestr

Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Matematyka 5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Fizyka dla informatyków4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Wprowadzenie do baz danych5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.
Prawne i społeczne problemy informatyki2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.

II Semestr

Wprowadzenie do programowania5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Przedmiot przygotowuje w 50% do egzaminu MTA 98-361 Software Development Fundamentals. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Wprowadzenie do technologii webowych5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Architektura systemów komputerowych4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Badania operacyjne i metody optymalizacji3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.
Matematyka dyskretna3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.
Cisco Certified Network Associate 18 ECTS
Pierwszy z czterech kursów przygotowujących do egzaminu certyfikowanego CISCO. Obejmuje podstawy sieci komputerowych, wybrane protokoły oraz omówienie warstw sieci modelu OSI/ISO.
Instalacja i konfiguracja serwera Windows5 ECTS
W ramach przedmiotu nauczysz się podstaw zarządzania system MS Windows Server, w tym zarządzania takimi rolami jak Active Directory, DNS, DHCP czy Hyper-V. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-410: Installing & Configuring Windows Server.
Modelowanie procesów biznesowych5 ECTS
Nauczysz się budować mapy procesów oraz przepływu pracy (workflow). Zapoznamy Cię z różnymi standardami, szczególnie z metodyką BPMN, jako najbardziej popularną na rynku. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia informatycznego Microsoft Visio.

IV Semestr

Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Cisco Certified Network Associate 28 ECTS
Drugi z czterech kursów przygotowujących do egzaminu certyfikowanego CISCO. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: przełączniki, routery, wirtualne sieci LAN oraz usługi DHCP i DNS.
Ekonometria5 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Elektronika praktyczna3 ECTS
Otrzymasz praktyczną wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki potrzebną do budowy produktów świata IoT (Internetu rzeczy). Podczas laboratoriów dowiesz się, jak zaprogramować proste ale kompletne systemy sterowania urządzeniami codziennego użytku (np. oświetleniem w pokoju).
Administrowanie serwerem Windows5 ECTS
W ramach przedmiotu zdobędziesz wiedzę związaną z zaawansowanymi aspektami zarządzania systemem MS Windows Server, poprzez naukę zarządzania takimi rolami jak Active Directory Certificate Services, Dostęp Zdalny (Remote Access), Network Policy Server, Network Access Protection, WSUS, jak również aspektów wdrażania systemu MS Windows przez sieć komputerową z wykorzystaniem WDS oraz aspektów optymalizacji roli serwera plików. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-411: Administering Windows Server.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.

V Semestr

Zarządzanie cyklem życia aplikacji4 ECTS
Dowiesz się, jak zorganizować prowadzenie projektu, jak wyznaczyć role, zarządzać harmonogramem i ryzykiem. Zapoznasz się przede wszystkim ze zwinnymi metodykami projektowania (AGILE, SCRUM). Poznasz także klasyczne standardy (PRINCE2, PMBoK), dzięki czemu dowiesz się, jaka jest różnica w podejściu do różnorodnych zagadnień projektowych. Zajęcia praktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem programu Microsoft Project.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Cisco Certified Network Associate 38 ECTS
Trzeci z czterech kursów przygotowujących do egzaminu certyfikowanego CISCO. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: sieci większej skali, sieci bezprzewodowe, łącza i ich agregację, obrazy IOS i licencje.
Administrowanie usługami serwera Windows5 ECTS
Zapoznasz się z usługami serwera Windows i nauczysz się nimi administrować. Dowiesz się m.in. jak konfigurować usługi związane z plikami, ciągłością biznesową, odzyskiwaniem awaryjnym, siecią, czy tożsamością i dostępem. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-412: Configuring Advanced Windows Server Services.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Seminarium dyplomowe3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.
Projektowanie profesjonalnej instalacji sieci (P1)6 ECTS
Pierwsza część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną sieć komputerową. Pierwsza część obejmuje wybór projektu profesjonalnej instalacji sieci komputerowej i opracowanie jej specyfikacji.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Cisco Certified Network Associate 48 ECTS
Ostatni z czterech kursów przygotowujących do egzaminu certyfikowanego CISCO. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące hierarchicznego projektowania sieci, łączenie z siecią WAN, wybrane protokoły, rozwiązania szerokopasmowe, sieci VPN oraz monitorowanie i rozwiązywanie problemów w sieci komputerowej.
Wykonanie profesjonalnej instalacji sieci (P2)15 ECTS
Druga część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną sieć komputerową. Grupa zrealizuje (wdroży) sieć komputerową zaprojektowaną w poprzednim etapie. Zaprojektuje także scenariusze testowe i przeprowadzi testy.

VII Semestr

Praca dyplomowa8 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Dokumentacja i serwisowanie profesjonalnej instalacji sieci (P3)6 ECTS
Trzecia część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną sieć komputerową. Ten etap obejmuje opracowanie dokumentacji wykonanego projektu sieci i prace serwisowe.
Przedmioty do wyboru 16 ECTS16 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Podczas pierwszego roku zrealizujesz – wspólne dla wszystkich specjalności przedmioty – takie, jak: Wprowadzenie do programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Wprowadzenie do baz danych, Wprowadzenie do technologii webowych.  Pomogą Ci one podjąć decyzję  w jakim kierunku kontynuować naukę. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana od trzeciego semestru.

Na specjalności Administracja sieciami komputerowymi nacisk położony jest na nabycie umiejętności projektowanie sieci i zarządzania nią. W toku kształcenia realizowane są równolegle dwa etapy: CISCO Certified NetworkAssociate oraz specjalizacja w kierunku administrowania serwerami Windows.

Na trzech ostatnich semestrach przygotujesz projekt sieci komputerowej, wykonasz ją oraz opracujesz pełną dokumentację.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • Network Specialist
 • Network Administrator
 • Network Consultant
 • Network Consulting Engineer (Routing & Switching)
 • Network Operator
 • Data Network Engineer
 • Network Security Engineer
 • Network and Security Engineer
 • Network Engineer – CCNA
 • Network Operator (CISCO)
 • Network Engineer (Security, AAA)
 • Back Office IP Engineer
 • Inżynier sieci
 • Operator Sieci

Rekomendacje

Piotr PudełkoMam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy ze studentami, jako wykładowca oraz jako pracownik zajmujący się sieciami i systemami komputerowymi w dużych firmach międzynarodowych. Swoją wiedzę nieustająco poszerzam i pogłębiam na licznych kursach oraz szkoleniach, a następnie dzielę się nią najlepiej jak umiem  ze studentami przekazując im nie tylko teoretyczną ale i praktyczną wiedzę dotyczą najnowocześniejszych dziedzin informatyki z zakresu sieci komputerowych, oraz systemów komputerowych.  Program studiów został tak opracowany aby wiedza zdobyta przez studentów w trakcie studiów znalazła swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Obserwując małopolski rynek pracy, Kraków  stał się w ciągu kilkunastu lat zagłębiem outsourcing’u. Jestem przekonany ze wiedza zdobyta podczas studiów ułatwi znalezienie atrakcyjnej pracy.  W trakcie studiów realizowane są przedmioty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych CISCO CCNA oraz Microsoft MCSA co pozwoli przyszłym pracownikom być konkurencyjnym na współczesnym rynku pracy.

Piotr Pudełko, ekspert od administrowania sieciami.
Pracował m.in. w IFS CEE, Grupie Szkoleniowo Doradczej  Biznes-Projekt Sp. z o.o.
Aktualnie zatrudniony na stanowisku Network Support Specialist w firmie międzynarodowej.

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet 4 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikatów MOS i MTA w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 6 tys. zł
 • Pakiet 3 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikacji profesjonalnej (ścieżka MCP) w zakresie programowania i testowania aplikacji w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 10 tys. zł
 • Pakiet 4 kursów CISCO przygotowujących do egzaminu CCNA – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 3,5 tys. zł
 • Ulga na egzamin CCNA w wysokości 70%
 • Ulga na egzaminy MCSA, MCSE, MCSD w wysokości 30%

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok: 2800 zł*/semestr (lub 590 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)
 • Kolejne lata: 3300 zł*/semestr (lub 690 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)

* Studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów.

Partner kierunku studiów Informatyka oraz specjalności Administracja sieciami komputerowymi