Controlling i rachunkowość zarządcza

JEDYNE STUDIA REALIZOWANE W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM KSIĘGOWYCH W POLSCE i firmą Archman!

 

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie rachunkowości oraz controllingu finansowego. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwiązywanie praktycznych problemów z jakimi stykają się księgowi, controllerzy, analitycy.

Projektanci specjalności wyszli z założenia, że nie można znać się na finansach firm bez gruntownego zrozumienia rachunkowości. Dlatego na drugim roku w ramach standardowych przedmiotów studenci realizują pełnowymiarowy (190 godzin) kurs samodzielnego księgowego (czytaj więcej o kursie). To unikatowe w skali kraju podejście do budowania kompetencji controllera finansowego daje mu możliwości równorzędnej dyskusji z księgowymi oraz wysokimi specjalistami finansowymi (audytorami, analitykami bankowymi etc.)

Drugim obszarem kompetencji jest szeroko rozumiana analityka. Studenci uczą się controllingu, rachunkowości zarządczej, analizy sprawozdań, zasad sprawozdawczości zarówno krajowej jak i międzynarodowej.

Ostatnim obszarem kompetencji są narzędzia informatyczne. Absolwenci będą znakomicie posługiwać się Excelem (aż 3 przedmioty prowadzące do 3 certyfikatów Excela), nauczą się korzystać z systemów finansowo-księgowych oraz systemów obiegu dokumentów.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności dowiesz się i zrozumiesz jak działa system rachunkowości oraz controllingu finansowego przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Nauczysz się:

 • rachunkowości na poziomie nieosiągalnym dla konkurencyjnych studiów controllingowych,
 • zasad i narzędzi controllingu finansowego (w tym budżetowania),
 • zasad sprawozdawczości finansowej i międzynarodowej (żebyś wiedział dokładnie co się kryje w poszczególnych pozycjach sprawozdań),
 • analizy finansowej (w tym prognozowania wyników i cash-flow),
 • Excela na bardzo zaawansowanym poziomie,
 • obsługi systemów Business Intelligence, finansowo-księgowych, obiegu dokumentów

… i wielu innych (pamiętaj, sam możesz wybierać wiele przedmiotów, a mamy naprawdę ciekawe propozycje z dziedziny zarządzania, informatyki i oczywiście finansów).

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rewizja gospodarcza
 • Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów
 • Projektowanie systemu budżetowania
 • Budowa i eksploatacja rozwiązań BI w Excelu
 • Excel dla zaawansowanych
 • Obsługa systemów obiegu dokumentów
 • Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Zarządzanie efektywnością
 • Systemy wynagradzania
 • Ochrona danych osobowych
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Hurtownie danych
 • Obsługa systemów ERP
 • Obsługa systemów Business Intelligence

I Semestr

Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy prawa4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy rachunkowości5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Bankowość4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.

II Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Matematyka4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Podstawy finansów5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Ubezpieczenia4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Rynki finansowe5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
Matematyka finansowa4 ECTS
Dowiesz się jak zmienia się wartość pieniądza w czasie oraz poznasz metod oceny efektywności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nauczysz się rozwiązywania praktycznych problemów związanych z kalkulacją stóp procentowych, rent, kredytów oraz wyceny wybranych papierów wartościowych.
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne5 ECTS
Poznasz istotę prawa gospodarczego w tym praca cywilnego w działalności gospodarczej, prawa celnego i dewizowego. Zrozumiesz zasady prawa pracy oraz obowiązki stron umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło. Poznasz również szczegółowe uregulowania z zakresie urlopów, czasu pracy, stron i obowiązków umów w tym cywilnoprawnych. Nauczysz się rozliczać kategorie związane z prawem ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Zdobędziesz umiejętności w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania systemu „Płatnik". Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień oraz "Specjalistę ds. kadr i płac" certyfikacji SKwP.
Obsługa systemów obiegu dokumentów3 ECTS
Nauczysz się korzystać z systemów klasy Workflow służących do obiegu pracy i dokumentów. Dowiesz się, jak tworzyć formularze do wprowadzania faktur, umów, zamówień, zadań etc. Poznasz definicje typów dokumentów oraz dowiesz się, jak zaprojektować dla nich ścieżki obiegu. Nauczysz się także tworzyć powiadomienia i alerty oraz projektować pulpity. Przedmiot kończy się egzaminem certyfikacyjnym Business Navigator Workflow.
Excel dla zaawansowanych3 ECTS
Nauczysz się posługiwać Excelem w sposób profesjonalny. Dowiesz się m.in. jak zarządzać skoroszytami i udostępniać je, jak stosować zaawansowane filtry, wykorzystywać formuły warunkowe i wyszukujące, tworzyć tabele i wykresy przestawne oraz scenariusze. Kurs przygotowuje do egzaminu z zaawansowanej znajomości Excela (77-728: Excel 2016 Expert).
Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych4 ECTS
Nauczysz się wykorzystywać systemy finansowo-księgowe w zakresie ewidencji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, obsługi dziennika księgowego, obsługi schematów i rejestrów, ewidencji środków trwałych, tworzenia deklaracji, zestawień i sprawozdań. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o system Comarch Optima.
Rachunkowość finansowa5 ECTS
Poznasz istotę prawa bilansowego w kontekście rachunkowości finansowej i rozwiązań podatkowych oraz szczegółowe uregulowania z zakresie polityki rachunkowości, inwentaryzacji oraz dokumentacji. Będziesz potrafił rozpoznać, zredagować i zadekretować operacje gospodarcze dotyczące między innymi środków trwałych, środków pieniężnych, kredytów i pożyczek, obrotu materiałowego, rozrachunków oraz przychodów i kosztów. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień certyfikacji SKwP.

IV Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie zmianą3 ECTS
Dowiesz się, jak zarządzać zmianą, definiowaną jako proces przekształcania firmy związanego z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przejścia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak podejmować kluczowe decyzje, co należy zmieniać w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób, podczas wdrażania zmian, przezwyciężać opór pracowników, który jest istotnym elementem procesu zarządzania zmianą.
Prawo podatkowe5 ECTS
Zrozumiesz istotę prawa podatkowego w kontekście prawa bilansowego. Poznasz formy prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów). Nauczysz się rozliczać kategorie podatków bezpośrednich (PIT, CIT) oraz pośrednich (VAT, akcyza). Zdobędziesz umiejętności w zakresie podatkowego rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, PCC, podatku od nieruchomości itd. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „specjalistę ds. księgowości” II stopień certyfikacji SKwP.
Praktyka zawodowa 240 godz.0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów5 ECTS
Nauczysz się analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania i funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich oraz planowania w jednostkach gospodarczych.
Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki7 ECTS
Przedmiot jest kontynuacją rachunkowości finansowej. Rozwiniesz na nim umiejętności w zakresie materiałów i towarów oraz przychodów i kosztów. Dodatkowo opanujesz księgowanie inwestycji, zobowiązań, kapitałów własnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Ponadto nauczysz się ustalać i rozliczać wynik finansowy działalności. Poznasz elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz sposób ich przygotowania i zatwierdzania. Odrębna szczegółowa analiza będzie dotyczyć zasad zawodowej etyki w rachunkowości. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień certyfikacji SKwP.
Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR7 ECTS
Zrozumiesz czynniki wpływające na współczesną sprawozdawczość finansową w kontekście MSR/MSSF, US GAAP, Local GAAP. Poznasz pojęcie dualizmu sprawozdawczości finansowej oraz kolejność stosowania właściwych aktów prawnych. Nauczysz się sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z UOR. Poznasz elementy sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF. Przedmiot jest kluczowym dla praktycznej znajomości problematyki finansów i rachunkowości w globalizujących się rynkach.
Budowa i eksploatacja rozwiązań BI w Excelu3 ECTS
Nauczysz się tworzyć lokalne rozwiązania BI z wykorzystaniem tabel przestawnych i i wykresów przestawnych Excel. Poznasz podstawy tworzenia zapytań do baz danych, tworzenia modeli, wskaźników KPI. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Praktyka zawodowa 240 godz.12 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Seminarium dyplomowe0 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Analiza finansowa5 ECTS
Nauczysz się jak sporządzić oraz przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w układzie podstawowych wskaźników, analizę działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych, rentowności, ryzyka i wzrostu, przepływów, kosztu oraz efektywności kapitałów, a także rynku kapitałowego.
Rewizja gospodarcza5 ECTS
Zapoznasz się z istotą, specyfiką, zasadami oraz metodami rewizji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem badania sprawozdań finansowych. Nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się metodami badania stanu finansów przedsiębiorstw w kontekście diagnostyki ekonomicznej na potrzeby rewizji gospodarczej.
Projektowanie systemu budżetowania5 ECTS
Nauczysz się posługiwać kluczowym narzędziem aktywnej kontroli jakim jest budżet. Będziesz potrafił zaprojektować matrycę celów budżetowych, harmonogram przygotowana budżetu, procedury budżetowe, stworzyć arkusze budżetowe, spiąć system budżetowania z planem kont i systemem opisywania dokumentów księgowych. Na koniec dowiesz się jak skutecznie rozliczać budżet z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Seminarium dyplomowe10 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.

Na specjalności realizowane są wybrane moduły z programu: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Na pierwszym roku zrobimy Ci solidny podkład. Będziesz się uczył m. in. podstaw zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, rachunkowości. Poznasz też podstawy bankowości i rynków finansowych. Pojawi się też pierwszy certyfikat ze znajomości Excela ( i przy okazji Worda). Dla Twojego dobra przejdziesz też kurs matematyki i statystyki. Bez obaw, dasz radę J

Na drugim roku mocno podkręcamy tempo. Nasi partnerzy ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce będą Cię uczyć rachunkowości, podatków, prawa i obsługi systemów finansowo-księgowych. Na koniec będziesz miał możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego SKwP. Wejdziemy też zdecydowanie w obszar IT: Excel dla zaawansowanych, systemy finansowo-księgowe, systemy obiegu dokumentów. Jeżeli się przyłożysz, każdy z nich może się zakończyć cennym na rynku certyfikatem.

Na trzecim roku skupimy się na narzędziach aktywnej kontroli i analizie finansowej: rewizja gospodarcza, analiza finansowa, projektowanie budżetu firmy. Pojawi się również kolejne starcie z Excelem. Tym razem nauczysz się korzystać z tabel przestawnych i narzędzi BI.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Jako absolwent tej specjalności będziesz szczególnie predysponowany/a do pracy w działach controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej, audytu. Znajomość rachunkowości pozwoli Ci kształtować swoją ścieżkę kariery w nieograniczony sposób. Możesz pracować w księgowości lub założyć własne biuro rachunkowe. W przypadku kariery w firmie te kompetencje mogą Cię doprowadzić do stanowiska dyrektora finansowego, czy członka zarządu ds. finansowych.

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • Pełnowymiarowy kurs (190 godzin) prowadzony przez trenerów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach standardowych zajęć na 2-gim roku. Po zrealizowaniu zajęć otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wartość rynkowa 3500 zł.
 • Voucher na egzamin certyfikujący w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz certyfikat samodzielnego księgowego, który jest bardzo ceniony na rynku. Wartość rynkowa 500 zł.
 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet szkoleń e-learningowych Comarch Optima: E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa; E-Comarch ERP Optima szybki start z programem w firmie handlowej; E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry; E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI.

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok studiów:  2400 zł/semestr (lub 500 zł płatne w pięciu ratach)
 • Drugi i trzeci rok studiów: 2800 zł/semestr (lub 590 zł płatne w pięciu ratach)

* Zobacz opis i wartość kursu na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Partner strategiczny kierunku studiów Finanse i Rachunkowość

Pozostali partnerzy