Kadry i płace w praktyce firmy

Jedyne studia realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce!

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kadr i płac. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwiązywanie praktycznych problemów z jakimi stykają się kadrowi, księgowi, dyrektorzy personalni.

Kluczowym obszarem kompetencji są kadry i płace. Dlatego na drugim roku w ramach standardowych przedmiotów studenci realizują pełnowymiarowy (94 godziny) kurs specjalisty ds. kadr i płac (czytaj więcej o kursie) prowadzony przez trenerów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje dyplom certyfikujący specjalisty ds. kadr i płac, który wśród kadrowych  jest bardzo ceniony.

Drugim obszarem kompetencji jest „miękki HR”. Studenci uczą się zasad rekrutacji, oceny, oraz rozwoju  pracowników. Ważną umiejętnością jest obchodzenie się z danymi osobowymi zgodnie z najnowszymi regulacjami unijnymi (RODO).

Ostatnim obszarem kompetencji są narzędzia informatyczne. Absolwenci będą znakomicie posługiwać się Excelem (2 przedmioty prowadzące do 2 certyfikatów z Excela), nauczą się korzystać z Płatnika oraz programów kadrowo-płacowych na bazie popularnego systemu Comarch OPTIMA.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności dowiesz się i zrozumiesz jak funkcjonują procesy kadrowo-płacowe przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Nauczysz się:

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsługi kadrowo-płacowej na poziomie jakościowym gwarantowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (pierwsze studia w Polsce realizowane w partnerstwie z SKwP),
 • wdrażać i obsługiwać różne systemy wynagrodzeń w firmie,
 • stosować właściwe metody doboru, selekcji i oceny pracowników (miękki HR),
 • właściwie obchodzić się z danymi osobowymi według regulacji unijnych (RODO),
 • obsługi narzędzi informatycznych do pracy w biurze (Word, Excel) oraz profesjonalnych (Płatnik, Comarch Optima moduł Kadry-Płace),

… i wielu innych (pamiętaj, sam możesz wybierać wiele przedmiotów, a mamy naprawdę ciekawe propozycje z dziedziny zarządzania, informatyki i oczywiście finansów)

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Dokumentacja i ewidencja pracownicza
 • Systemy wynagradzania
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Obsługa systemów kadrowo - płacowych
 • Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
 • Płace i rozliczenia finansowe
 • Excel dla zaawansowanych
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Ochrona danych osobowych
 • Trening interpersonalny - warsztaty

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Zarządzanie efektywnością
 • Obsługa systemów obiegu dokumentów
 • Prawo podatkowe
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rewizja gospodarcza
 • Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej
 • Zaawansowana psychologia menedżerska
 • Trening interpersonalny - warsztaty

I Semestr

Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy prawa4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy rachunkowości5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Bankowość4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.

II Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Matematyka4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Podstawy finansów5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Ubezpieczenia4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Rynki finansowe5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
Matematyka finansowa4 ECTS
Dowiesz się jak zmienia się wartość pieniądza w czasie oraz poznasz metod oceny efektywności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nauczysz się rozwiązywania praktycznych problemów związanych z kalkulacją stóp procentowych, rent, kredytów oraz wyceny wybranych papierów wartościowych.
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne5 ECTS
Poznasz istotę prawa gospodarczego w tym praca cywilnego w działalności gospodarczej, prawa celnego i dewizowego. Zrozumiesz zasady prawa pracy oraz obowiązki stron umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło. Poznasz również szczegółowe uregulowania z zakresie urlopów, czasu pracy, stron i obowiązków umów w tym cywilnoprawnych. Nauczysz się rozliczać kategorie związane z prawem ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Zdobędziesz umiejętności w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania systemu „Płatnik". Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień oraz "Specjalistę ds. kadr i płac" certyfikacji SKwP.
Systemy wynagradzania3 ECTS
Ten przedmiot wprowadzi Cię w niezmiernie ważną problematykę planowania kosztów pracy w przedsiębiorstwie poprzez projektowanie systemu wynagradzania, uwzględniając istotę, cele, funkcję oraz strukturę (składniki) tego systemu. Poznasz cechy dobrego systemu wynagradzania i jego rolę w przedsiębiorstwie. Nauczysz się projektować obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagradzania uwzględniając jakość, ilość oraz wartość wykonywanej pracy oraz motywacyjny ich charakter. Ponadto nauczysz się tworzyć regulaminy wynagradzania wykorzystując nośniki informacji zawarte w systemie wynagradzania.
Excel dla zaawansowanych3 ECTS
Nauczysz się posługiwać Excelem w sposób profesjonalny. Dowiesz się m.in. jak zarządzać skoroszytami i udostępniać je, jak stosować zaawansowane filtry, wykorzystywać formuły warunkowe i wyszukujące, tworzyć tabele i wykresy przestawne oraz scenariusze. Kurs przygotowuje do egzaminu z zaawansowanej znajomości Excela (77-728: Excel 2016 Expert).
Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych4 ECTS
Nauczysz się wykorzystywać systemy finansowo-księgowe w zakresie ewidencji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, obsługi dziennika księgowego, obsługi schematów i rejestrów, ewidencji środków trwałych, tworzenia deklaracji, zestawień i sprawozdań. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o system Comarch Optima.
Rachunkowość finansowa5 ECTS
Poznasz istotę prawa bilansowego w kontekście rachunkowości finansowej i rozwiązań podatkowych oraz szczegółowe uregulowania z zakresie polityki rachunkowości, inwentaryzacji oraz dokumentacji. Będziesz potrafił rozpoznać, zredagować i zadekretować operacje gospodarcze dotyczące między innymi środków trwałych, środków pieniężnych, kredytów i pożyczek, obrotu materiałowego, rozrachunków oraz przychodów i kosztów. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień certyfikacji SKwP.

IV Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie zmianą3 ECTS
Dowiesz się, jak zarządzać zmianą, definiowaną jako proces przekształcania firmy związanego z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przejścia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak podejmować kluczowe decyzje, co należy zmieniać w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób, podczas wdrażania zmian, przezwyciężać opór pracowników, który jest istotnym elementem procesu zarządzania zmianą.
Dokumentacja i ewidencja pracownicza5 ECTS
Na przedmiocie tym nauczysz się tworzyć dokumentację związaną z obsługą pracowników na potrzeby Urzędu Skarbowego i ZUS, m.in. deklaracje roczne PIT-11 pracowników, deklaracje zaliczek na podatek dochodowy od pracowników PIT-4 lub PIT-8A, miesięczne dokumenty rozliczeniowe RCA, RSA, RZA, DRA do ZUS.
Obsługa systemów kadrowo - płacowych5 ECTS
Na tym przedmiocie nauczysz się obsługi podstawowego programu służącego do tworzenia i wysyłania dokumentacji do ZUS - Płatnika. Dodatkowo zapoznasz się z jednym z programów do płac - Comarch Optima. Będziesz mieć możliwość uzyskania certyfikatu z modułu Kadry i Płace wystawionego przez firmę Comarch.
Płace i rozliczenia finansowe7 ECTS
Przedmiot wprowadzi Cię w prawne, podatkowe i księgowe aspekty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Poznasz procedury naliczania wynagrodzeń za pracę w kraju i za granicą a w szczególności procedury ustalania przychodu pracownika, wyliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składek poza ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych obowiązkowych potrąceń Nauczysz się także rozliczać pozapłacowe świadczenia pracownicze, wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy oraz należności z tytułu świadczeń zasiłkowych i socjalnych.
Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Praktyka zawodowa 240 godz.0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Zarządzanie rozwojem pracowników5 ECTS
Doskonalenie kompetencji pracowników, przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podnoszenie ich kwalifikacji. Co powinno przełożyć się na wzrost zysków firmy i umocnienie jej pozycji na rynku. By jednak był to rezultat wymierny, część zajęć będzie poświęcona budowaniu "uczącej się" organizacji, gdzie będziemy dzielić się wiedza członków różnych zespołów zadaniowych. Kompetencje, które będą rozwijane: - zdolności komunikacyjne, - orientacja na osiągnięcia, - praca zespołowa, - przywództwo, - skupienie się na kliencie, - elastyczność, - stymulowanie rozwoju innych.
Ochrona danych osobowych5 ECTS
Poznasz najnowsze wymagania prawne dotyczące ochrony danych osobowych w jednostkach przetwarzających te dane oraz informacje podlegają ochronie. Nauczysz się jak organizować w przedsiębiorstwie system ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz jakie są zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nauczysz się szacować ryzyko jakie może spowodować przetwarzanie danych osobowych. Zdobędziesz umiejętności z zakresu planowania i przeprowadzania audytu systemu ochrony danych osobowych.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Praktyka zawodowa 240 godz.12 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Seminarium dyplomowe0 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników5 ECTS
Rekrutacja i selekcja pracowników to niezwykle istotny element w dzisiejszej gospodarce, to składowa wszystkich działań budowania zespołu i zarządzania nim w każdej firmie. Przedmiot proponuje przede wszystkim praktyczne zagłębienie się we współczesne metody i konkretne narzędzia rekrutacyjne, oceny potencjału przyszłych pracowników, a także efektywne planowanie procesów rekrutacyjnych w dłuższej perspektywie czasowej, zależnej od strategii firmy.
Trening interpersonalny - warsztaty5 ECTS
Trening Interpersonalny jest przedmiotem o charakterze interaktywnego warsztatu, na którym dowiesz się bardzo wiele o procesach zachodzących w grupie oraz o swojej roli i specyfice udziału we współpracy grupowej. Zdobyta wiedza pozwoli Ci udoskonalić umiejętności budowania relacji interpersonalnych oraz dostrzec potencjalne bariery, wynikające ze specyfiki grupy oraz stylów osobowości. Będziesz miał okazję uczestniczyć w szeregu ćwiczeń, gier symulacyjnych i ciekawych zadań, które staną się pomocą w sprawnym zarządzaniu grupą.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Seminarium dyplomowe10 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.

Na specjalności realizowane są wybrane moduły z programu: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Na pierwszym roku zrobimy Ci solidny podkład. Będziesz się uczył m. in. podstaw zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, rachunkowości. Poznasz też podstawy bankowości i rynków finansowych. Pojawi się też pierwszy certyfikat ze znajomości Excela ( i przy okazji Worda). Dla Twojego dobra przejdziesz też kurs matematyki i statystyki. Bez obaw, dasz radę 🙂

Na drugim roku mocno podkręcamy tempo. Nasi partnerzy ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce będą Cię uczyć obsługi kadrowej, ubezpieczeń, prawa pracy oraz rozliczeń płacowych. Nauczysz się też obsługi Płatnika oraz modułu kadry-płace w popularnym systemie Comarch Optima. Na koniec będziesz miał możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego SKwP.

Na trzecim roku wprowadzimy się w świat „miękkiego HR”. Poznasz zasady doboru, selekcji i oceny pracowników. Nauczysz się też postępować z danymi osobowymi według najnowszych regulacji unijnych (RODO). Będziesz miał też przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań poprzez wybór przedmiotów z innych specjalności i kierunków.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Studia o specjalności Kadry i płace w praktyce firmy przygotują studentów do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych. Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w działach kadr przedsiębiorstw i instytucji. Mogą zajmować stanowiska:

 • pracowników działu kadr lub płac,
 • specjalistów ds. rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników,
 • konsultantów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

CZESNE 2019/2020

ZYSKUJESZ:

 • Pełnowymiarowy kurs Specjalista ds. Kadr i Płac prowadzony przez trenerów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach standardowych zajęć na 2-gim roku. Po zrealizowaniu zajęć otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wartość rynkowa 1990 zł.
 • Voucher na egzamin certyfikujący w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz dyplom, bardzo ceniony przez pracodawców. Wartość rynkowa 500 zł.
 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet szkoleń e-learningowych Comarch Optima: E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa; E-Comarch ERP Optima szybki start z programem w firmie handlowej; E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry; E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI.

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok studiów:  2500 zł/semestr (lub 550 zł płatne w pięciu ratach)
 • Drugi i trzeci rok studiów: 3000 zł/semestr (lub 660 zł płatne w pięciu ratach)

*  Zobacz opis i wartość kursu na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Partner strategiczny kierunku studiów Finanse i Rachunkowość

Pozostali partnerzy