Opłaty za studia

Zgodnie z  wyjaśnieniem MNiSW dot. pobierania opłat za kształcenie, o których mowa w art. 99a ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zmianami):

Studenci, którzy zawarli umowy z uczelnią przed dniem 01.01.2012 roku uiszczają opłaty na dotychczasowych zasadach zgodnie z zawartymi umowami oraz Zarządzeniami Rektora w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za pobieranie nauki w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Natomiast studenci rozpoczynający naukę z dniem 01.10.2012 roku oraz studenci reaktywowani po dniu 01.01.2012 roku nie będą uiszczać opłat za egzaminy poprawkowe, egzaminy komisyjne oraz egzamin dyplomowy.


OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna: 200 PLN płacisz tylko raz!!!

KIERUNEK STUDIÓW czesne wnoszone w ratach semestralnych 1 rata na semestr czesne wnoszone w 5 ratach  w semestrze
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
Marketing w sieci Pierwszy rok  2400 zł
Kolejne lata    2800 zł
500 zł
590 zł
Pozostałe specjalności Pierwszy rok  2400 zł
Kolejne lata    2500 zł
500 zł
530 zł
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(każda specjalność)
Pierwszy rok  2400 zł
Kolejne lata    2800 zł
500 zł
590 zł
INFORMATYKA I EKONOMETRIA*
Specjalności:
         Projektowanie i produkcja gier komputerowych Pierwszy rok  2800 zł
Kolejne lata   3500 zł
590 zł
730 zł
         Pozostałe specjalności Pierwszy rok 2800 zł
Kolejne lata  3300 zł
590 zł
690 zł

Ulgi w czesnym

  1. Studentom i absolwentom innych kierunków (specjalności) studiów podejmujący naukę w WSEI na dodatkowym kierunku lub specjalności przysługuje ulga w czesnym w wysokości:
    a) studenci i absolwenci WSEI – 40%
    b) studenci i absolwenci innych uczelni – 20%
    Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie udokumentowanego wniosku. Ulga naliczana jest przez cały okres studiów.
  2. Studentom  będącym w pierwszym stopniu pokrewieństwa  (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci) przysługuje ulga w czesnym – 10% w jednym semestrze studiów, w którym zostało to pokrewieństwo przez studenta zgłoszone.
  3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi i udokumentowanymi okolicznościami losowymi (np. klęski żywiołowe), kanclerz może na wniosek studenta, zwolnić go okresowo z części lub całości czesnego. Zwolnienie takie może być zastosowane również w stosunku do studentów skierowanych przez uczelnię na praktyki i studia zagraniczne lub wykonujących ważne zadania w organach samorządu studenckiego.
  4. Jeżeli studentowi przysługuje więcej niż jedna ulga to może on skorzystać tylko z jednej w danym semestrze studiów.

Zarządzenia Kanclerza :

Zarządzenie Kanclerza nr 1/V/2016 z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wnoszenia opłat za pobieranie nauki przez studentów rozpoczynających naukę w r.a. 2016/2017

DZIAŁ FINANSOWY

Lokalizacja: Pawilon Ameryka (pod arkadami).

 

Godziny otwarcia dla studentów

Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-14:00
Czwartek dzień wewnętrzny
Piątek 14:00-18:00
Sobota

8:00-14:00

Pracownik administracyjny
Małgorzata Siodłak
12 431-18-90 (wew. 137)
msiodlak@wsei.edu.pl

***

1.  Prosimy o załatwianie spraw w ściśle określonych godzinach przyjmowania stron.

2.  Czesne winno być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca.

Za datę zapłaty czesnego uważa się datę wpływu na rachunek bankowy WSEI.

Wpłata 10 dnia każdego miesiąca lub wpłata semestralna 20 października i 20 marca, nie gwarantuje wpływu (zaksięgowania) na rachunek WSEI tego samego dnia.

Wpływ na konto po 10 dniu danego miesiąca powoduje automatyczne naliczanie odsetek (ustawowych ), tym samym system pobiera w pierwszej kolejności odsetki a następnie pozostałe opłaty.

Wpłaty dokonywane jednorazowo za cały semestr należy uiścić do 20 października- semestr zimowy, a za semestr letni do 20 marca. Wpływ wpłaty semestralnej po 20 października i po 20 marca spowoduje nieuznanie ulgi w opłacie za czesne i będzie traktowane jako wpłaty miesięczne.

3. Każdy student dokonuje wpłaty na indywidualne konto bankowe, które otrzymał wraz z legitymacja studencką.

4. Jednocześnie prosimy o zachowanie dowodów wpłat, gdyż w razie jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie tych dowodów .

5. Informujemy, iż w przypadku rezygnacji ze studiów obowiązkiem studenta jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

6. Czesne jest naliczane do dnia skreślenia z listy studentów lub do dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów.

Prosimy o śledzenie informacji dotyczących płatności, księgowań i naliczeń korzystając z wirtualnego dziekanatu.