M@RKETING I REKLAMA W SIECI

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy  w charakterze specjalisty ds. marketingu, w szczególności marketingu internetowego Absolwenci uzyskują praktyczne kompetencje z obszaru marketingu relacji, content marketingu, PR –u, reklamy i e-promocji. Mogą obsługiwać promocyjnie dowolną firmę, pracować w agencjach interaktywnych i domach mediowych. Atutem studiów jest ich praktyczność. Prowadzi je wyspecjalizowana kadra dydaktyczna oraz praktycy posiadający doświadczenie na różnych stanowiskach w branży internetowej.  Większość zajęć ma charakter warsztatów lub konwersatoriów, sesji kreatywnych i analizy case studies. Program nauczania zbudowany został w drodze konsultacji z pracodawcami i odpowiada ich potrzebom.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Dowiesz się czym jest marketing tradycyjny i internetowy.
 • Nauczysz się jak badać potrzeby klientów i dostosować produkt (usługę) do ich potrzeb.
 • Będziesz wiedzieć jak generować skuteczne treści, jak dobierać narzędzia do grupy docelowej.
 • W szczególności poznasz marketing internetowy, reklamę i PR.
 • Nauczysz się formułować strategie z zakresu marketingu internetowego, zaplanować i zrealizować kampanie e -reklamowe oraz badać ich skuteczność.
 • Nauczysz się jak skutecznie promować własną firmę w sieci.
 • Poznasz różnorodne narzędzia marketingu internetowego, w tym m.in.: Google Analitycs, Google AdWords, Brand 24, Sentione, Sotrender, Word Press,  i inne.
 • Nabyta wiedza daje również przygotowanie do egzaminów Google: Google Analytics Individual Qualification i Google AdWords

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie marketingiem
 • Marketing międzynarodowy
 • HIGH-TECH marketing
 • Nowoczesne narzędzia marketingu internetowego
 • Media społecznościowe
 • Psychologia sprzedaży
 • Public relations i zarządzanie wizerunkiem

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • E-commerce
 • Zarządzanie sprzedażą z MS Dynamics
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Trening interpersonalny - warsztaty
 • Coaching

I Semestr

Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy prawa4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Marketing4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Podstawy rachunkowości5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.

II Semestr

Socjologia/Politologia2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Podstawy finansów5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Procesy informacyjne w zarządzaniu4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Nauczysz się identyfikować patologię w systemach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie oraz rozwiązywać problemy w obszarze procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Matematyka4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.

III Semestr

Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę o finansowych mechanizmach i procesach występujących w przedsiębiorstwie, o ich uwarunkowaniach i celach, ponadto student zna podstawy metodologiczne podejmowania decyzji dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nauczysz się w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw opisywać, identyfikować oraz interpretować zjawiska i procesy w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Badania marketingowe5 ECTS
Poznasz podstawowe metody prowadzenia badań marketingowych i rynkowych i nauczysz się właściwie interpretować ich wyniki. Posiądziesz umiejętność wykorzystania wyników badań marketingowych do podejmowania lub weryfikowania decyzji.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu4 ECTS
Celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji społecznych, głównie związanych z pracą w sferze gospodarki w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zrozumiesz istotę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej znaczenie w relacjach z interesariuszami organizacji. Nauczysz się oceniać i rozwiązywać typowe dylematy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zarządzanie marketingiem5 ECTS
Zrozumiesz na czym polega marketingowe zarządzanie i nauczysz się programować sukces rynkowy firmy. Twoje umiejętności obejmą analizę sytuacji i projektowanie zmian w kluczowych dla budowania wartości dla klienta obszarach firmy. Bez takich kompetencji, żadna firma nie jest w stanie w sposób zaplanowany odnieść sukcesu.
Zarządzanie jakością5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz Nauczysz się metod badań w zakresie tworzenia, doskonalenia i audytowania systemów jakości oraz znaczenia norm i standardów w zarządzaniu jakością.

IV Semestr

Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie zmianą3 ECTS
Dowiesz się, jak zarządzać zmianą, definiowaną jako proces przekształcania firmy związanego z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przejścia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak podejmować kluczowe decyzje, co należy zmieniać w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób, podczas wdrażania zmian, przezwyciężać opór pracowników, który jest istotnym elementem procesu zarządzania zmianą.
Obsługa systemów CRM3 ECTS
Uczymy obsługi systemów wspomagających sprzedaż i utrzymanie relacji z klientem. Pokazujemy jak zarządzać różnymi kanałami komunikacji, rejestrować leady, oferty, zamówienia, obsługiwać reklamacje etc. Zajęcia prowadzimy w oparciu o system Microsoft Dynamics CRM.
HIGH-TECH marketing4 ECTS
Dlaczego wiele przełomowych innowacji okazuje się klapą komercyjną? Odpowiedź na to pytanie wymaga zrozumienia natury innowacji, wartości dla klienta oraz procesu akceptacji nowości. Marketing produktów wysokich technologii zaczyna się na długo przed pojawieniem się produktu w sprzedaży. Sukces innowacji zależy od tego jak dobrze rozumieliśmy klienta oraz jak dobrze potrafimy poprowadzić klienta przez proces zmiany przekonań, przyzwyczajeń i oczekiwań. Dobra wiadomość jest taka, że w ramach tego przedmiotu nauczysz się kontrolować sukces nowego, innowacyjnego produktu na rynku.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Marketing międzynarodowy5 ECTS
To wszystkie działania marketingowe przedsiębiorstwa, realizowane w ramach jego aktywności gospodarczej poza i ponad politycznymi granicami własnego kraju. Dowiesz się zatem m.in. jak analizować rynki zagraniczne, jakie czynniki wpływają na decyzję o sprzedaży, jak realizować strategię komunikacyjną w środowiskach odmiennych kulturowo, jak wdrażać strategię marketingową, której celem jest wejście z produktem na rynek zagraniczny.
Praktyka zawodowa 240 godz.0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Zarządzanie projektami5 ECTS
Zapoznasz się z podstawowymi metodami, narzędziami i procedurami w zakresie zarządzania projektami. Nauczysz się planować, organizować i realizować małe projekty oraz dokonywać oceny proponowanych rozwiązań wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych.

V Semestr

Media społecznościowe5 ECTS
Dowiesz się w jaki sposób media społecznościowe doprowadziły do rewolucji w komunikacji marketingowej, jak działa Facebook, Instagram, You Tube i Tweeter, dlaczego influencer marketing rośnie w siłę. Nauczysz się projektować kampanie reklamowe i wizerunkowe z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
Psychologia sprzedaży5 ECTS
Zapoznasz się z wiedzą z zakresu psychologii, która pomaga zrozumieć konsumenta i jego zachowania - pokazać zjawisko kupowania / sprzedawania z perspektywy ludzi - jako interakcję między sprzedającym a kupującym. Nauczysz się analizowania przykładów reklam i innych oddziaływań marketingowych w kontekście ich oddziaływania na odbiorcę jako podbudowa pod ewentualną przyszłą pracę nad ich projektowaniem. Nauczysz się konkretnych technik np. wywierania wpływu możliwych do zastosowania w dziedzinie sprzedaży.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Seminarium dyplomowe0 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Praktyka zawodowa 240 godz.12 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

VI Semestr

Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Public relations i zarządzanie wizerunkiem5 ECTS
Zapoznasz się z podstawowymi zasadami zarządzania wizerunkiem osoby (marka osobista) i organizacji, również w obszarze mediów społecznościowych. Nauczysz się projektować kampanię PR i badać jej efektywność.
Seminarium dyplomowe10 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Zarządzanie w ochronie środowiska4 ECTS
Nabędziesz wiedzę o przyrodniczych skutkach degradacji środowiska, nauczysz się je przewidywać oraz poznasz regulacje prawne dotyczące zarządzania środowiskiem. Zapoznasz się z konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi oraz strategiami ochrony przyrody w Unii Europejsciej. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz w propagowaniu działań na rzecz ochrony przyrody.
Nowoczesne narzędzia marketingu internetowego5 ECTS
Must have dla każdej osoby mającej styczność z marketingiem - czy to na etapie budowy kampanii, realizacji działań czy zarządzania lub codziennej analityki. Na przedmiocie poznasz pełny przegląd narzędzi pomocnych na poszczególnych etapach: budowy, realizacji, analizy i zarządzania kampanią marketingowej. W świat narzędzi do marketingu internetowego wprowadzą Cię praktycy na codzień korzystający z prezentowanych programów. Uczestnictwo w przedmiocie pomaga w przygotowaniu do egzaminów certyfikacyjnych Google Adwords i Google Analytics.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego, które zapewnią wiedzę dotyczącą zarządzania i pomogą zrozumieć prawa rządzące rynkiem (takie jak m.in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa). Ten etap pozwoli Ci podjąć decyzję, w którym kierunku się dalej kształcić. Następnie realizujesz kształcenie specjalistyczne, które przygotuje Cię do wykonywania konkretnego zawodu.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • Specjalista ds. marketingu i PR
 • Specjalista ds. marketingu internetowego
 • Pracownik agencji reklamowych i PR
 • Właściciel serwisu www
 • Właściciel sklepu internetowego
 • Ekspert ds. komunikacji internetowej
 • Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej i PR
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł. Masz szansę uzyskać certyfikaty znajomości takich programów jak: Word, Excel, Access, Powerpoint.
 • Szkolenie i  1 voucher na egzamin  Dynamics 365 for Sales
 • Szkolenie z zarządzania projektami prowadzone w formie realizacji rzeczywistego projektu w oparciu o platformę „Zwolnieni z Teorii” zaprojektowaną przez Fundację Social Wolves, kończące się uzyskaniem certyfikatu PMF  lub (Project Management Fundamentals lub Marketing Management Principles). Zobacz więcej: https://zwolnienizteorii.pl/
 • Udział w szkoleniach praktycznych prowadzonych z marketingu przez specjalistów z firm partnerskich WSEI (takich jak m.in. Rahim Blak CEO Agencji Click Community, Krzysztof Kobylarz dyr. Marketingu Agencji VENEO)
 • Realizując szkolenia i zdobywając certyfikaty podczas studiów – oszczędzasz czas.

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok studiów:  2400 zł/semestr (lub 500 zł płatne w pięciu ratach)
 • Drugi i trzeci rok studiów: 2800 zł/semestr (lub 590 zł płatne w pięciu ratach)

Nasi wykładowcy to przede wszystkim specjaliści z firm

Partner kierunku studiów Zarządzanie

CO MÓWIĄ O NAS NASI STUDENCI?

Zarejestruj się on-line lub przyjdź do naszego Punktu Rekrutacyjno-Informacyjnego!