Misja i cele uczelni

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duży stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

Koncepcja kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wynika z misji i strategii uczelni. Podstawą pracy nad nową strategią uczelni obowiązującą od 2016 roku była pogłębiona diagnoza otoczenia oraz potencjału uczelni. Zmiany zachodzące wewnątrz uczelni, ale także trendy na rynku, w tym nowe zawody, zmieniające się oczekiwania pracodawców i studentów stały się fundamentem nowego dokumentu wypracowanego podczas profesjonalnych warsztatów moderowanych przez zewnętrznych konsultantów (z Fundacji MIS).

Wymienione wyżej czynniki stanowiły główny wyznacznik przy formułowaniu efektów kształcenia, a następnie programu studiów i metodyki nauczania oraz odpowiednio do tych założeń – polityki kadrowej. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki od początku swojej działalności specjalizowała się w studiach I stopnia, w zakresie edukacji ekonomicznej i informatycznej. Nowa strategia – chociaż podtrzymuje ekonomiczno-informatyczną specjalizację – dokonała znaczącej rewizji, stawiając przez władzami i kadrą zupełnie nowe wyzwania.

 

Strategiczne cele uczelni na najbliższe lata to:

1. Uzyskanie statusu lidera wśród uczelni praktycznych w Małopolsce

2. Wdrożenie modułowego modelu kształcenia opartego na wzorcach amerykańskich

3. Nasycenie uczelni technologią i innowacjami.

 

Kluczowe, przyjęte w misji, standardy i wartości Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie to:

* Dbałość o wysoką jakość kształcenia praktycznego, odpowiadającego potrzebom rynku pracy.

* Tworzenie elastycznych, szytych na miarę programów nauczania we współpracy z kluczowymi firmami w regionie,

* Dbałość o przyjacielską, otwartą atmosferę inspirującą do kreatywności, entuzjazmu, pracy zespołowej i partnerstwa