Obrony prac dyplomowych

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie:

 1. dwa egzemplarze pracy licencjackiej dla promotora i recenzenta, przygotowane według zaleceń promotora (uwzględniającej podstawowe zasady opracowania formalnej strony pracy)
 2. jeden egzemplarz pracy licencjackiej, wraz z płytą CD zawierającą pracę sporządzoną w edytorze MS Word, do przechowywania w Uczelni jako egzemplarz archiwalny. Objętość egzemplarza archiwalnego należy maksymalnie zmniejszyć poprzez zastosowanie następujących zaleceń:
  dwustronny wydruk tekstu,
  – zastosowanie układu strony A-4 landscape (orientacja pozioma), na której umieszczone są dwie strony maszynopisu oryginalnego tekstu (cztery strony na jednej kartce papieru A-4)
  – pomniejszenie dotyczy również załączników do pracy
  – strona tytułowa pozostaje w oryginalnym rozmiarze (A4)
  – oprawa: termozgrzanie.

  Pełne wymogi edytorskie: wymogi edytorskie pracy dyplomowej

  Na stronie tytułowej egzemplarza archiwalnego promotor wyraża pisemną zgodę na złożenie pracy i proponuje recenzenta pracy. Dziekan może zaakceptować lub zmienić proponowaną przez promotora osobę recenzenta.Płyta CD powinna być opatrzona etykietką, na której należy zamieścić następujące informacje:
  -imię i nazwisko autora,
  – tytuł pracy,
  – nazwę kierunku studiów i specjalności,
  – formę, tryb i miejsce studiów,
  – imię i nazwisko promotora pracy,
  – nazwę i numer wersji edytora,
  – nazwę i numer wersji programu antywirusowego dla plików znajdujących się na dyskietce,
  – datę złożenia pracy.Bezpośrednio na płycie lub dyskietce należy umieścić imię i nazwisko autora, numer albumu oraz temat pracy.

 3. Oświadczenie autora potwierdzające samodzielne napisanie pracy oraz licencja (oba dokumenty należy oprawić razem z egzemplarzem archiwalnym pracy umieszczając je na końcu pracy)
 4. 4 fotografie o wymiarach 45 X 65 (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 5. karta obiegowa
 6. karta egzaminacyjna + indeks z zaliczoną praktyką
 7. legitymacja studencka
 8. potwierdzone informacje o udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, certyfikatach. Informacje te będą uwzględnione w Suplemencie do dyplomu.

Pliki zawierające wzory potrzebnych dokumentów (oświadczenie autora, licencja, karta obiegowa) znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie