Ogólna koncepcja planu studiów

W uczelni prowadzone są, studia pierwszego stopnia (licencjackie), które – zgodnie z koncepcją Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – stanowią podstawowy segment wyższego wykształcenia, umożliwiający odbywanie uzupełniających studiów magisterskich i studiów doktoranckich. Celem studiów pierwszego stopnia jest jednak przede wszystkim uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, warunkujących zdobycie konkretnego zawodu, odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Studia drugiego stopnia natomiast tj. studia magisterskie mają charakter uzupełniający i skoncentrowane są bardziej na metodyce właściwej dla badań naukowych.

Studia prowadzone są na trzech kierunkach:

  • Zarządzanie (pięć specjalności zawodowych)
  • Finanse i rachunkowość (cztery specjalności zawodowe)
  • Informatyka i ekonometria (pięć specjalności zawodowych)

Plan zajęć dydaktycznych, na każdym z kierunków, składa się z dwóch głównych bloków programowych, uwzględniających merytoryczne i metodyczne następstwo przedmiotów.

Pierwszy – obejmujący przedmioty podstawowe i kierunkowe, realizowany w semestrach I, II i III, jest programem wspólnym dla wszystkich specjalności.

Drugi blok, będący programem specjalnościowym, realizowany jest w semestrach IV, V i VI (Dla Informatyki również na VII).

Program każdego bloku obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru, wychodzące naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom studentów. Studia na każdej specjalności podbudowane są poszerzonym programem nauczania języków obcych oraz treściami humanistycznymi z zakresu filozofii, socjologii, historii sztuki i dziennikarstwa.

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów, przewidzianych w planie studiów, a także po odbyciu praktyki zawodowej i złożeniu pracy dyplomowej, studenci przystępują do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej). Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego oznacza ukończenie studiów.

Ze względu na fakt, że plan i program studiów dostosowany jest do ministerialnych standardów, absolwenci mogą podejmować uzupełniające studia magisterskie, na podstawie odpowiednich umów zawartych z krakowskimi uczelniami akademickimi, a także z uczelniami w Anglii, Irlandii, Danii, Niemczech i USA. Dzięki temu mają możliwość uzyskiwania dyplomów dwóch uczelni i to w zakresie różnych kierunków i specjalności, co dzisiaj jest praktycznie europejską normą. Dla zainteresowanych natomiast organizowane są, poprzez współpracę z inną uczelnią, studia magisterskie na miejscu.