Projektowanie i budowa systemów Business Intelligence

OPIS SPECJALNOŚCI

Studia inżynierskie. Absolwenci posiadają kompetencje i umiejętności związane z projektowaniem i implementacją baz danych i hurtowni danych, wdrażaniem rozwiązań BI z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli danych oraz projektowaniem zestawów wskaźników (KPI) i raportów.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Jako absolwent tej specjalności będziesz umiał:

 • zaprojektować i wdrożyć transakcyjną bazę danych,
 • zaprojektować i wdrożyć profesjonalną hurtownię danych dla przedsiębiorstw różnej wielkości, z różnych branż,
 • zaprojektować i zbudować rozwiązania BI z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli danych,
 • zaprojektować i zaimplementować zestawy wskaźników (KPI) oraz raportów,
 • nawiązać kontakt ze specjalistami różnych dziedzin, znać i rozumieć ich problemy, zaprojektować i zbudować podstawowe struktury analityczne,
 • zoptymalizować wydajność baz danych dla potrzeb obróbki danych masowych (Big Data) pochodzących z systemów księgowych, sprzedażowych, produkcyjnych, mediów społecznościowych,
 • posługiwać się w sposób profesjonalny językiem T-SQL.

Będziesz mieć także wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • projektowania baz danych, statystyki i ekonometrii, co sprawi, że poradzisz sobie w produkcji zaawansowanych narzędzi analizy danych,
 • administrowania bezpieczeństwem przepływu i przechowywania danych.

Swoje kompetencje praktyczne rozwiniesz realizując podczas studiów projekt budowy profesjonalnej hurtowni danych na platformie SQL Server, obejmujący opracowanie specyfikacji oczekiwań użytkowników końcowych, projekt funkcjonalny, budowę hurtowni w warunkach konkretnego przedsiębiorstwa, przetestowanie oraz opracowanie dokumentacji powdrożeniowej.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Pisanie efektywnych zapytań (T-SQL)
 • Projektowanie i eksploatacja baz danych (T-SQL)
 • Hurtownie danych
 • Modele analizy danych
 • Raportowanie i wizualizacja danych
 • Budowa i eksploatacja rozwiązań BI w Excelu
 • Projektowanie profesjonalnego systemu business intelligence (P1)
 • Wykonanie profesjonalnego systemu business intelligence (P2)
 • Dokumentacja i serwisowanie profesjonalnego systemu business intelligence (P3)

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Excel dla zaawansowanych
 • Programowanie w Pythonie
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów
 • Obsługa systemów ERP
 • Obsługa systemów obiegu dokumentów
 • Obsługa systemów Business Intelligence

I Semestr

Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Matematyka 5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Fizyka dla informatyków4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Wprowadzenie do baz danych5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.
Prawne i społeczne problemy informatyki2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.

II Semestr

Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Wprowadzenie do technologii webowych5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Architektura systemów komputerowych4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.
Wprowadzenie do programowania5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Przedmiot przygotowuje w 50% do egzaminu MTA 98-361 Software Development Fundamentals. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"

III Semestr

Programowanie obiektowe5 ECTS
Poznasz zaawansowane techniki programowania obiektowego (w języku C#). Nauczysz się zarządzać wielowątkowością, wyjątkami, stosować hierarchię klas, wymuszać hermetyzację etc. Nauczysz się też operować na różnych źródłach danych (baza, XML, JSON) wykorzystując język LINQ. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-483 Programming in C#
Pisanie efektywnych zapytań (T-SQL)5 ECTS
Nauczysz się pisać zaawansowane zapytania (kwerendy) do bazy danych z wykorzystaniem języka T-SQL. Opanujesz instrukcje manipulacji danymi (INSERT, UPDATE, DELETE), nauczysz się tworzyć widoki, funkcje i procedury składowane. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-761: Querying Data with Transact-SQL
Bezpieczeństwo systemów informatycznych4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna4 ECTS
Nauczysz się probabilistycznego myślenia i programowania oraz poprawnego wnioskowania statystycznego w oparciu o dane wyrywkowe i empiryczne - czyli fundamentów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W części praktycznej wykorzystasz narzędzia informatyczne: MS Excel z dodatkiem Analysis Toolpak, Microsoft Infer.NET oraz R-Studio.
Projektowanie i eksploatacja baz danych (T-SQL)4 ECTS
Poznasz zasady efektywnego projektowania i eksploatacji bazy danych. Nauczysz się tworzyć model bazy dopasowany do potrzeb biznesowych, programować obsługę przepływu danych, obsługiwać wyjątki i błędy a także zarządzać wydajnością. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-762: Developing SQL Databases
Badania operacyjne i metody optymalizacji3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.
Matematyka dyskretna3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.

IV Semestr

Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Ekonometria5 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Hurtownie danych5 ECTS
Nauczysz się projektować i implementować hurtownie danych przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w MS SQL Server. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-767: Implementing a Data Warehouse using SQL
Raportowanie i wizualizacja danych4 ECTS
Poznasz narzędzia do tworzenia zaawansowanych wizualnie raportów i dashboardów (MS Report Builder, MS Power BI). Nauczysz się administrować serwerem raportów Reporting Services (tworzyć subskrypcje raportów, zarządzać harmonogramem wysyłki i uprawnieniami).
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

V Semestr

Zarządzanie cyklem życia aplikacji4 ECTS
Dowiesz się, jak zorganizować prowadzenie projektu, jak wyznaczyć role, zarządzać harmonogramem i ryzykiem. Zapoznasz się przede wszystkim ze zwinnymi metodykami projektowania (AGILE, SCRUM). Poznasz także klasyczne standardy (PRINCE2, PMBoK), dzięki czemu dowiesz się, jaka jest różnica w podejściu do różnorodnych zagadnień projektowych. Zajęcia praktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem programu Microsoft Project.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Modele analizy danych5 ECTS
Nauczysz się projektować i implementować warstwę analizy danych (kostki OLAP, modele tabelaryczne) w środowisku MS SQL Server. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 70-768: Developing SQL Data Models
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Projektowanie profesjonalnego systemu business intelligence (P1)6 ECTS
Pierwsza część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną hurtownię danych lub system business intelligence dla celów komercyjnych lub projektu inżynierskiego. Ten etap obejmuje opracowanie specyfikacji potrzeb użytkowników oraz projekty: wydajnych interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi, wymiarów analitycznych i kości OLAP, raportów, struktur drążenia danych (drill-down) i skutecznych algorytmów prognozowania (data-mining).
Seminarium dyplomowe3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Budowa i eksploatacja rozwiązań BI w Excelu3 ECTS
Nauczysz się tworzyć lokalne rozwiązania BI z wykorzystaniem tabel przestawnych i i wykresów przestawnych Excel. Poznasz podstawy tworzenia zapytań do baz danych, tworzenia modeli, wskaźników KPI. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel.
Wykonanie profesjonalnego systemu business intelligence (P2)15 ECTS
Druga część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalny system business intelligence dla celów komercyjnych lub projektu inżynierskiego. W tym etapie zespół zbuduje profesjonalną hurtownię danych lub system business intelligence korzystając z szerokich możliwości platformy SQL Server: Integration Services, Analysis Services i Reporting Services. Zespół stworzy kości OLAP, raporty statyczne i dashboardy. Najlepsi studenci będą realizować realne projekty we współpracy z partnerskimi firmami.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

VII Semestr

Praca dyplomowa8 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Dokumentacja i serwisowanie profesjonalnego systemu business intelligence (P3)6 ECTS
Ostatnia część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną hurtownię danych lub system business intelligence dla celów komercyjnych lub projektu inżynierskiego. Etap ten obejmuje przygotowanie dokumentacji obejmującej wszystkie warstwy: komunikacji z systemami zewnętrznymi, przetwarzania oraz mechanizmów kontroli spójności i poprawności danych, warstwy analitycznej, struktury uprawnień, procesów automatyzacji. Dodatkowo zespół zaprojektuje procedury utrzymania i rozbudowy hurtowni oraz zapewni serwis w okresie stabilizacji.
Przedmioty do wyboru 16 ECTS16 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Podczas pierwszego roku zrealizujesz – wspólne dla wszystkich specjalności – przedmioty takie, jak: Wprowadzenie do programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Wprowadzenie do baz danych, Wprowadzenie do technologii webowych.  Pomogą Ci one podjąć decyzję, w jakim kierunku kontynuować naukę. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana od trzeciego semestru.

Program kilku przedmiotów specjalnościowych przegotowuje do egzaminów Microsoftu. Zdanie czterech spośród tych egzaminów będzie równoznaczne z uzyskaniem dwóch najwyższych i liczących się w branży certyfikatów MCSA: SQL 2016 Database Development oraz SQL 2016 BI Developmant.

Na trzech ostatnich semestrach zrealizujesz kompleksowy projekt hurtowni danych, wykonasz ją oraz opracujesz pełną dokumentację.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • Analityk danych
 • Analityk HD/BI
 • Projektant i programista baz danych
 • Programista SQL
 • Deweloper hurtowni danych (HD Developer)
 • ETL deweloper (Data Migration Specialist)
 • Deweloper i programista rozwiązań BI (BI Developer)
 • Projektant raportów BI (BI Report Developer)

Rekomendacje

Patryk BrodaW programie znajdują się wszystkie kursy Microsoft przygotowujące do certyfikatów Business Intelligence. Środowisko BI Microsoft jest obecnie najbardziej popularne w Polsce i na świecie. Jeżeli ktoś sumiennie przyłoży się do nauki, to już po 3 semestrze będzie gotowy do pracy, a po zakończeniu pełnego cyklu studiów będzie miał za sobą również doświadczenie w dużym projekcie. Serdecznie polecam tą specjalność. Nie widzę na rynku polskim innej uczelni, która robiłaby to w taki sposób.

Patryk Broda, developer BI, Archman

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet 4 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikatów MOS i MTA w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 6 tys. zł
 • Pakiet 3 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikacji profesjonalnej (ścieżka MCP) z platformy SQL Server BI w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 10 tys. zł
 • Ulga na egzaminy MCSA, MCSE, MCSD w wysokości 30%

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok 2800 zł*/semestr (lub 590 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)
 • Kolejne lata: 3300 zł*/semestr (lub 690 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)

* Studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów.

Partnerzy kierunku studiów Informatyka oraz specjalności Projektowanie i budowa systemów Business Intelligence