Psychologia w biznesie

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, skutecznej reklamy i pracy z klientem.  Poznają psychologiczne mechanizmy zachowań  indywidualnych i społecznych przydatne w środowisku biznesowym. W trakcie studiów nabędą umiejętności wpływania na motywację i zaangażowanie do pracy oraz pogłębią rozumienie inteligencji emocjonalnej oraz takich zjawisk psychologicznych jak stres, kryzys motywacji i wypalenie zawodowe. Zdobędą wiedzę jak wykorzystać psychologiczną wiedzę w negocjacjachreklamierozmowie selekcyjnej, do wywierania wpływu i obrony przed manipulacją. Atutem studiów jest ich praktyczność. Prowadzi je wyspecjalizowana kadra dydaktyczna oraz praktycy. Większość zajęć ma charakter warsztatów, konwersatoriów i analizy case studies. Program nauczania zbudowany został w drodze konsultacji z pracodawcami i odpowiada ich potrzebom.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności:

 • posiądziesz wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, psychologicznej charakterystyki konsumenta, mechanizmów wpływu społecznego i perswazji,
 • poznasz kluczowe pojęcia dotyczące potrzeb, procesów poznawczych i emocjonalnych konsumenta,
 • poznasz zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metody wywierania wpływu,
 • będziesz umiał zastosować techniki wpływu społecznego używane w działaniach marketingowych,
 • będziesz umiał wykorzystywać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji,
 • nauczysz się jak skutecznie kierować zespołem.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Psychologia sprzedaży
 • Poznawcze uwarunkowania umysłu w biznesie
 • Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
 • Zaawansowana psychologia menedżerska
 • Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
 • Coaching
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja w zespole międzykulturowym
 • Trening interpersonalny - warsztaty

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Zarządzanie efektywnością
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Media społecznościowe
 • Public relations i zarządzanie wizerunkiem

I Semestr

Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy rachunkowości5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Marketing4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Podstawy prawa4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.

II Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Socjologia/Politologia2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Podstawy finansów5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Matematyka4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Procesy informacyjne w zarządzaniu4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Nauczysz się identyfikować patologię w systemach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie oraz rozwiązywać problemy w obszarze procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę o finansowych mechanizmach i procesach występujących w przedsiębiorstwie, o ich uwarunkowaniach i celach, ponadto student zna podstawy metodologiczne podejmowania decyzji dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nauczysz się w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw opisywać, identyfikować oraz interpretować zjawiska i procesy w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Badania marketingowe5 ECTS
Poznasz podstawowe metody prowadzenia badań marketingowych i rynkowych i nauczysz się właściwie interpretować ich wyniki. Posiądziesz umiejętność wykorzystania wyników badań marketingowych do podejmowania lub weryfikowania decyzji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu4 ECTS
Celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji społecznych, głównie związanych z pracą w sferze gospodarki w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zrozumiesz istotę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej znaczenie w relacjach z interesariuszami organizacji. Nauczysz się oceniać i rozwiązywać typowe dylematy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Poznawcze uwarunkowania umysłu w biznesie5 ECTS
Poznawcze uwarunkowania naszego umysłu to temat nie tylko ciekawy badawczo, ale przede wszystkim w wymiarze praktycznego zastosowania. Przedmiot dostarczy Ci wiedzy na temat współczesnych badań pamięci w procesach rekrutacyjnych, profilowanych do danych obszarów i stanowisk. Badania będziesz mógł wykonać sam na sobie, aby sprawdzić swoje zdolności i zasoby pamięci. Będziesz miał okazję także poszerzyć swoją wiedzę o funkcjonowaniu mózgu, procesach poznawczych oraz zastosować tę wiedzę do bardziej efektywnego wykorzystywania swoich potencjałów. Dowiesz się także, jak wypracowane w informatyce algorytmy, mogą znaleźć swoje zastosowanie w życiu codziennym i ukazywać także prawidłowości psychologiczne, służące rozwiązywaniu ludzkich problemów.
Zarządzanie jakością5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz Nauczysz się metod badań w zakresie tworzenia, doskonalenia i audytowania systemów jakości oraz znaczenia norm i standardów w zarządzaniu jakością.

IV Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie zmianą3 ECTS
Dowiesz się, jak zarządzać zmianą, definiowaną jako proces przekształcania firmy związanego z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przejścia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak podejmować kluczowe decyzje, co należy zmieniać w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób, podczas wdrażania zmian, przezwyciężać opór pracowników, który jest istotnym elementem procesu zarządzania zmianą.
Obsługa systemów obiegu dokumentów3 ECTS
Nauczysz się korzystać z systemów klasy Workflow służących do obiegu pracy i dokumentów. Dowiesz się, jak tworzyć formularze do wprowadzania faktur, umów, zamówień, zadań etc. Poznasz definicje typów dokumentów oraz dowiesz się, jak zaprojektować dla nich ścieżki obiegu. Nauczysz się także tworzyć powiadomienia i alerty oraz projektować pulpity. Przedmiot kończy się egzaminem certyfikacyjnym Business Navigator Workflow.
Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi4 ECTS
Brak opisu
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników5 ECTS
Rekrutacja i selekcja pracowników to niezwykle istotny element w dzisiejszej gospodarce, to składowa wszystkich działań budowania zespołu i zarządzania nim w każdej firmie. Przedmiot proponuje przede wszystkim praktyczne zagłębienie się we współczesne metody i konkretne narzędzia rekrutacyjne, oceny potencjału przyszłych pracowników, a także efektywne planowanie procesów rekrutacyjnych w dłuższej perspektywie czasowej, zależnej od strategii firmy.
Zarządzanie projektami5 ECTS
Zapoznasz się z podstawowymi metodami, narzędziami i procedurami w zakresie zarządzania projektami. Nauczysz się planować, organizować i realizować małe projekty oraz dokonywać oceny proponowanych rozwiązań wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych.
Praktyka zawodowa 240 godz.0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Seminarium dyplomowe0 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.12 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Coaching5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę dotyczącą rodzajów i metod coachingu. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby szkoleniowe klienta oraz rozpoznawać bariery w rozwoju własnym i klienta.
Psychologia sprzedaży5 ECTS
Zapoznasz się z wiedzą z zakresu psychologii, która pomaga zrozumieć konsumenta i jego zachowania - pokazać zjawisko kupowania / sprzedawania z perspektywy ludzi - jako interakcję między sprzedającym a kupującym. Nauczysz się analizowania przykładów reklam i innych oddziaływań marketingowych w kontekście ich oddziaływania na odbiorcę jako podbudowa pod ewentualną przyszłą pracę nad ich projektowaniem. Nauczysz się konkretnych technik np. wywierania wpływu możliwych do zastosowania w dziedzinie sprzedaży.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Seminarium dyplomowe10 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Zaawansowana psychologia menedżerska5 ECTS
Zarządzanie zespołami pracowników w oparciu o kompetencje, kierowanie procesem grupowym, uwzględniając - bardzo świadomie - wymiary osobowości - stało się dziś dużym wyzwaniem. Przedmiot jest rozbudowanym kursem podstaw psychologii menedżerskiej, ukazującej specyfikę zarządzania osoby doskonalącej się w budowaniu efektywnego i zmieniającego się w poszczególnych etapach zespołu. Dodatkowym atutem przedmiotu jest zdobycie wiedzy nt. konstruowania i adaptacji do polskich warunków treningu menedżerskiego w kierunku przywódczym.
Trening interpersonalny - warsztaty5 ECTS
Trening Interpersonalny jest przedmiotem o charakterze interaktywnego warsztatu, na którym dowiesz się bardzo wiele o procesach zachodzących w grupie oraz o swojej roli i specyfice udziału we współpracy grupowej. Zdobyta wiedza pozwoli Ci udoskonalić umiejętności budowania relacji interpersonalnych oraz dostrzec potencjalne bariery, wynikające ze specyfiki grupy oraz stylów osobowości. Będziesz miał okazję uczestniczyć w szeregu ćwiczeń, gier symulacyjnych i ciekawych zadań, które staną się pomocą w sprawnym zarządzaniu grupą.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Zarządzanie w ochronie środowiska4 ECTS
Nabędziesz wiedzę o przyrodniczych skutkach degradacji środowiska, nauczysz się je przewidywać oraz poznasz regulacje prawne dotyczące zarządzania środowiskiem. Zapoznasz się z konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi oraz strategiami ochrony przyrody w Unii Europejsciej. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz w propagowaniu działań na rzecz ochrony przyrody.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego, które zapewnią wiedzę dotyczącą zarządzania i pomogą zrozumieć prawa rządzące rynkiem (takie jak m.in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa). Ten etap pozwoli Ci podjąć decyzję, w którym kierunku się dalej kształcić.

Następnie realizujesz kształcenie specjalistyczne, które przygotuje Cię do wykonywania konkretnego zawodu.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych,  firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze:

 • negocjatorów,
 • menedżerów ds. komunikacji i organizacji,
 • specjalistów ds. zarządzania personelem,
 • specjalistów ds. sprzedaży
 • specjalistów ds. reklamy i reklamą.

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł. Masz szansę uzyskać certyfikaty znajomości takich programów jak: Word, Excel, Access, Powerpoint.
 • Szkolenie z zarządzania projektami prowadzone w formie realizacji rzeczywistego projektu w oparciu o platformę „Zwolnieni z Teorii” zaprojektowaną przez Fundację Social Wolves, kończące się uzyskaniem certyfikatu PMF (Project Management Fundamentals). Zobacz więcej: https://zwolnienizteorii.pl/
 • Szkolenie e-learningowe  Comarch ERP Optima Płace i Kadry. Po zdaniu egzaminu uzyskujesz odpowiedni certyfikat Comarch Optima.
 • Szkolenie Coaching w biznesie, po którym uzyskasz zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Udział w szkoleniach praktycznych z psychologii i coachingu prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI.
 • Realizując szkolenia i zdobywając certyfikaty podczas studiów – oszczędzasz czas.

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok studiów:  2400 zł/semestr (lub 500 zł płatne w pięciu ratach)
 • Drugi i trzeci rok studiów: 2500 zł/semestr (530 zł płatne w pięciu ratach)

Partner kierunku studiów Zarządzanie