Rachunkowość w praktyce firmy i instytucji

Jedyne studia realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce!

OPIS SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie rachunkowości i finansów. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwiązywanie praktycznych problemów z jakimi stykają się księgowi, dyrektorzy finansowi, audytorzy.

Kluczowym obszarem kompetencji jest rachunkowość i podatki. Dlatego na drugim roku w ramach standardowych przedmiotów studenci realizują pełnowymiarowy (190 godzin) kurs samodzielnego księgowego (czytaj więcej o kursie) prowadzony przez trenerów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje certyfikat specjalisty ds. rachunkowości, który wśród księgowych jest bardzo ceniony.

Drugim obszarem kompetencji jest sprawozdawczość i analityka. Studenci uczą się zasad sprawozdawczości (zarówno krajowej jak i międzynarodowej), rachunkowości zarządczej, analizy sprawozdań, rewizji gospodarczej.

Ostatnim obszarem kompetencji są narzędzia informatyczne. Absolwenci będą znakomicie posługiwać się Excelem (2 przedmioty prowadzące do 2 certyfikatów z Excela), nauczą się korzystać z systemów finansowo-księgowych na bazie systemu Comarch OPTIMA.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności dowiesz się i zrozumiesz jak działa system rachunkowości i finansów przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Nauczysz się:

 • Rachunkowości, podatków, prawa pracy i ubezpieczeń na poziomie jakościowym gwarantowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (pierwsze studia w Polsce realizowane w partnerstwie z SKwP),
 • zasad sprawozdawczości finansowej w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy,
 • analizy finansowej i rewizji gospodarczej,
 • Excela na zaawansowanym poziomie,
 • obsługi systemów finansowo-księgowych,

… i wielu innych (pamiętaj, sam możesz wybierać wiele przedmiotów, a mamy naprawdę ciekawe propozycje z dziedziny zarządzania, informatyki i oczywiście finansów).

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Rachunkowość finansowa
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki
 • Prawo podatkowe
 • Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej
 • Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR
 • Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rewizja gospodarcza
 • Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Analiza finansowa
 • Excel dla zaawansowanych

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Rekrutacja i selekcja pracowników z wykorzystaniem narzędzi PP Thomas
 • Dokumentacja i ewidencja pracownicza
 • Obsługa systemów kadrowo - płacowych
 • Systemy wynagradzania
 • Budowa i eksploatacja rozwiązań BI w Excelu
 • Trening interpersonalny - warsztaty
 • Ochrona danych osobowych

I Semestr

Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy prawa4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy rachunkowości5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Bankowość4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.

II Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Matematyka4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Podstawy finansów5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Ubezpieczenia4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Rynki finansowe5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
Matematyka finansowa4 ECTS
Dowiesz się jak zmienia się wartość pieniądza w czasie oraz poznasz metod oceny efektywności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nauczysz się rozwiązywania praktycznych problemów związanych z kalkulacją stóp procentowych, rent, kredytów oraz wyceny wybranych papierów wartościowych.
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne5 ECTS
Poznasz istotę prawa gospodarczego w tym praca cywilnego w działalności gospodarczej, prawa celnego i dewizowego. Zrozumiesz zasady prawa pracy oraz obowiązki stron umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło. Poznasz również szczegółowe uregulowania z zakresie urlopów, czasu pracy, stron i obowiązków umów w tym cywilnoprawnych. Nauczysz się rozliczać kategorie związane z prawem ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Zdobędziesz umiejętności w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania systemu „Płatnik". Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień oraz "Specjalistę ds. kadr i płac" certyfikacji SKwP.
Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej3 ECTS
Zrozumiesz pojęcie działalności gospodarczej w różnych kontekstach zarówno prawnych, podatkowych jak i bilansowych. Poznasz istotę prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uproszczonych form ewidencji działalności gospodarczej. Nauczysz prowadzić się w kontekście praktycznym ewidencje w postaci karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Odrębna szczegółowa analiza będzie dotyczyć analizy komparatywnej wybranych poszczególnych form uproszczonej ewidencji działalności gospodarczej.
Excel dla zaawansowanych3 ECTS
Nauczysz się posługiwać Excelem w sposób profesjonalny. Dowiesz się m.in. jak zarządzać skoroszytami i udostępniać je, jak stosować zaawansowane filtry, wykorzystywać formuły warunkowe i wyszukujące, tworzyć tabele i wykresy przestawne oraz scenariusze. Kurs przygotowuje do egzaminu z zaawansowanej znajomości Excela (77-728: Excel 2016 Expert).
Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych4 ECTS
Nauczysz się wykorzystywać systemy finansowo-księgowe w zakresie ewidencji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, obsługi dziennika księgowego, obsługi schematów i rejestrów, ewidencji środków trwałych, tworzenia deklaracji, zestawień i sprawozdań. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o system Comarch Optima.
Rachunkowość finansowa5 ECTS
Poznasz istotę prawa bilansowego w kontekście rachunkowości finansowej i rozwiązań podatkowych oraz szczegółowe uregulowania z zakresie polityki rachunkowości, inwentaryzacji oraz dokumentacji. Będziesz potrafił rozpoznać, zredagować i zadekretować operacje gospodarcze dotyczące między innymi środków trwałych, środków pieniężnych, kredytów i pożyczek, obrotu materiałowego, rozrachunków oraz przychodów i kosztów. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień certyfikacji SKwP.

IV Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie zmianą3 ECTS
Dowiesz się, jak zarządzać zmianą, definiowaną jako proces przekształcania firmy związanego z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przejścia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak podejmować kluczowe decyzje, co należy zmieniać w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób, podczas wdrażania zmian, przezwyciężać opór pracowników, który jest istotnym elementem procesu zarządzania zmianą.
Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów5 ECTS
Nauczysz się analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania i funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich oraz planowania w jednostkach gospodarczych.
Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki7 ECTS
Przedmiot jest kontynuacją rachunkowości finansowej. Rozwiniesz na nim umiejętności w zakresie materiałów i towarów oraz przychodów i kosztów. Dodatkowo opanujesz księgowanie inwestycji, zobowiązań, kapitałów własnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Ponadto nauczysz się ustalać i rozliczać wynik finansowy działalności. Poznasz elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz sposób ich przygotowania i zatwierdzania. Odrębna szczegółowa analiza będzie dotyczyć zasad zawodowej etyki w rachunkowości. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „Specjalistę ds. rachunkowości” II stopień certyfikacji SKwP.
Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Prawo podatkowe5 ECTS
Zrozumiesz istotę prawa podatkowego w kontekście prawa bilansowego. Poznasz formy prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów). Nauczysz się rozliczać kategorie podatków bezpośrednich (PIT, CIT) oraz pośrednich (VAT, akcyza). Zdobędziesz umiejętności w zakresie podatkowego rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, PCC, podatku od nieruchomości itd. Przedmiot przygotowuje do egzaminu na „specjalistę ds. księgowości” II stopień certyfikacji SKwP.
Praktyka zawodowa 240 godz.0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Sprawozdawczość finansowa wg MSSF i UOR7 ECTS
Zrozumiesz czynniki wpływające na współczesną sprawozdawczość finansową w kontekście MSR/MSSF, US GAAP, Local GAAP. Poznasz pojęcie dualizmu sprawozdawczości finansowej oraz kolejność stosowania właściwych aktów prawnych. Nauczysz się sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z UOR. Poznasz elementy sprawozdania finansowego zgodnie z MSR/MSSF. Przedmiot jest kluczowym dla praktycznej znajomości problematyki finansów i rachunkowości w globalizujących się rynkach.
Rachunkowość budżetowa3 ECTS
Poznasz istotę i podstawy prawne rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Nauczysz się rozwiązywania i interpretowania problemów finansowo-księgowych charakterystycznych dla rachunkowości sektora finansów publicznych.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Praktyka zawodowa 240 godz.12 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Seminarium dyplomowe0 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Analiza finansowa5 ECTS
Nauczysz się jak sporządzić oraz przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w układzie podstawowych wskaźników, analizę działalności operacyjnej, przepływów pieniężnych, rentowności, ryzyka i wzrostu, przepływów, kosztu oraz efektywności kapitałów, a także rynku kapitałowego.
Rewizja gospodarcza5 ECTS
Zapoznasz się z istotą, specyfiką, zasadami oraz metodami rewizji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem badania sprawozdań finansowych. Nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się metodami badania stanu finansów przedsiębiorstw w kontekście diagnostyki ekonomicznej na potrzeby rewizji gospodarczej.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Seminarium dyplomowe10 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.

Na specjalności realizowane są wybrane moduły z programu: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich.

 

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Na pierwszym roku zrobimy Ci solidny podkład. Będziesz się uczył m. in. podstaw zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, rachunkowości. Poznasz też podstawy bankowości i rynków finansowych. Pojawi się też pierwszy certyfikat ze znajomości Excela ( i przy okazji Worda). Dla Twojego dobra przejdziesz też kurs matematyki i statystyki. Bez obaw, dasz radę J

Na drugim roku mocno podkręcamy tempo. Nasi partnerzy ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce będą Cię uczyć rachunkowości, podatków, prawa i obsługi systemów finansowo-księgowych. Na koniec będziesz miał możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego SKwP.

Na trzecim roku skupimy się na narzędziach sprawozdawczości i analizie finansowej: rewizja gospodarcza, analiza finansowa, rewizja gospodarcza. Pojawi się też rachunkowość budżetowa, abyś umiał odnaleźć się w finansach jednostek sektora finansów publicznych.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w działach finansowo – księgowych, jednostek z sektora komercyjnego, publicznego oraz sektora non-profit, jak również w wyspecjalizowanych w tym obszarze firmach. Mogą zajmować takie stanowiska, jak:

 • księgowego i samodzielnego księgowego,
 • głównego księgowego,
 • głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych,
 • księgowego jednostki międzynarodowej,
 • analityka finansowego.

Wiedza i umiejętności absolwentów będzie mogła być szczególnie przydatna do objęcia stanowisk operacyjnych i kierowniczych w zakresie finansów, ale równocześnie pozwoli na prowadzenie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości, w kontekście krajowym i międzynarodowym.

REKOMENDACJE

pawel-siwekNiewątpliwie to studia na WSEI na specjalności  „Rachunkowość w praktyce firm i instytucji”  pomogły mi zdobyć pracę na stanowisku Found Accountant w firmie  State Street

Paweł Siwek, absolwent WSEI

 

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • Pełnowymiarowy kurs (190 godzin) prowadzony przez trenerów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach standardowych zajęć na 2-gim roku. Po zrealizowaniu zajęć otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wartość rynkowa 3500 zł.
 • Voucher na egzamin certyfikujący w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz certyfikat samodzielnego księgowego, który jest bardzo ceniony na rynku. Wartość rynkowa 500 zł.
 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet szkoleń e-learningowych Comarch Optima: E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa; E-Comarch ERP Optima szybki start z programem w firmie handlowej; E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry; E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.
 • Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok studiów:  2400 zł/semestr (lub 500 zł płatne w pięciu ratach)
 • Drugi i trzeci rok studiów: 2800 zł/semestr (590 zł płatne w pięciu ratach)

* Zobacz opis i wartość kursu na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Partner strategiczny kierunku studiów Finanse i Rachunkowość

Pozostali partnerzy