Regulamin studiów

Postanowienia ogólne

§ 1
1.    Regulamin studiów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, zwanej dalej „uczelnią”, reguluje całokształt zagadnień dotyczących przebiegu studiów w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami), zwaną dalej Ustawą, oraz o statut uczelni, zwany dalej statutem.
2.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się obowiązujące normy prawne, a także odpowiednie normy zwyczajowe obowiązujące w polskich szkołach wyższych.

§ 2
1.    Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia.
2.    Zasady i tryb przyjęcia na studia w uczelni określa na dany rok akademicki senat uczelni i podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w statucie.
3.    Przyjęcie na studia może też nastąpić w przypadkach:
1)    przeniesienia się z innej uczelni,
2)    legitymowania się przez osobę, która nie jest aktualnie studentem, zaliczeniem co najmniej jednego semestru studiów o podobnym profilu,
3)    zamiaru studiowania dodatkowego kierunku studiów.
Decyzje w sprawach określonych w pkt 1 i 3 podejmuje dziekan, w pkt 2 rektor.
4.    Przyjęcie na studia w trybie określonym w ust. 3 pkt 1 i 2 może nastąpić w miarę wolnych miejsc. Warunkiem przyjęcia jest podobny profil dotychczasowych studiów. W przypadku różnic programowych, dziekan określa semestr zapisu, a także tryb oraz terminy zaliczenia uzupełnianych przedmiotów.
5.    Przyjęcie na studia następuje w momencie wpisu przez uczelnię na listę studentów, po złożeniu ślubowania i zawarciu umowy o kształcenie.
6.    Uczelnia może prowadzić zajęcia w języku obcym. Studia w języku obcym mogą, na zasadzie wyboru, realizować studenci, którzy zaliczą odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne z danego języka. Zakres i program takich studiów oraz szczegółowe zasady i tryb ich odbywania ustala, na wniosek dziekana, senat.
7.    Zajęcia dydaktyczne odbywają się w uczelni. Mogą być również, na podstawie odpowiednich przepisów, wspomagane lub prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość.
8.    Uczelnia uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS – European Credit Transfer System), zgodnie z zasadami przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§ 3
Przełożonymi i opiekunami studentów uczelni są rektor oraz dziekan. Dziekan może również powołać opiekunów lat i grup ćwiczeniowych oraz praktyk zawodowych spośród zatrudnionych w uczelni nauczycieli akademickich.

1.    Organizacja studiów

§ 4
1.    Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy się 30 września następnego roku kalendarzowego. Senat uczelni może także uchwalić rozpoczęcie zajęć dydaktycznych od semestru letniego.
2.    Rok akademicki na studiach niestacjonarnych może się rozpoczynać w terminie innym niż określony w ust.1.
3.    Rok akademicki obejmuje:
1)    semestry: zimowy i letni
2)    sesje egzaminacyjne: zimową, zimową poprawkową, letnią, letnią poprawkową
3)    przerwy: zimową, wiosenną, letnią
4.    W przypadkach wyjątkowych (np. odbywanie praktyk zawodowych) dziekan może ustalić inne terminy zaliczeń i egzaminów.
5.    Organizację roku akademickiego uchwala senat, nie później niż na jeden miesiąc przed jego rozpoczęciem.
6.    Rektor może w drodze zarządzenia ustalić, po uzgodnieniu z organem samorządu studenckiego, w czasie roku akademickiego dni wolne od zajęć, jak również rektor lub dziekan mogą wprowadzać zmiany do ogłoszonego harmonogramu zajęć.
7.    Kształcenie odbywa się według zatwierdzonych przez senat programów kształcenia dla poszczególnych kierunków.
8.    Plany studiów są podawane do wiadomości studentów na stronie internetowej uczelni a pełne programy kształcenia udostępnione są do wglądu w Dziekanacie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.
9.    Na wniosek studentów lub z własnej inicjatywy rektor lub dziekan może wystąpić o zmianę programów kształcenia w szczególności w zakresie specjalności zawodowych i przedmiotów do wyboru w trakcie trwania cyklu kształcenia. Zmiany te są każdorazowo zatwierdzane przez senat i podawane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, którego dotyczą. Zmiany te nie mogą stanowić istotnych zmian w programie kształcenia w rozumieniu ustawy.

§ 5
1.    Okresem zaliczeniowym jest semestr. Senat może wprowadzić roczny okres zaliczeniowy.
2.    W uzasadnionych przypadkach a w szczególności: odbywania zagranicznych praktyk lub uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów, dziekan może, na prośbę studenta wyrazić zgodę na indywidualny roczny okres zaliczeniowy.
3.    W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego semestru, dziekan podaje do wiadomości studentów, poprzez wywieszenie na stronie internetowej uczelni, szczegółowego rozkładu zajęć.

2.    Prawa i obowiązki studenta

§6
1.    Student ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych i turystycznych oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków technicznych uczelni oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni.
2.    W szczególności student ma prawo do:
1)    studiowania na określonym kierunku studiów i specjalności zawodowej,
2)    uczestnictwa w pracach badawczych prowadzonych w uczelni,
3)    wyrażania opinii o programach kształcenia, regulaminie studiów, jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz innych sprawach istotnych dla programu kształcenia,
4)    zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,
5)    ubiegania się pomoc materialną na zasadach określonych w statucie uczelni i innych odrębnych przepisach.
3.    Studenci niepełnosprawni posiadający orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności mają prawo do korzystania z pomocy świadczonej przez uczelnię na zasadach określonych w regulaminie świadczenia pomocy studentom niepełnosprawnym.
4.    Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia warunków właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
5.    Student będący osobą niepełnosprawną może się zwrócić do dziekana z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna kierunkowego. Zadaniem opiekuna jest określenie i przedstawienie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta z zakresu organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

§ 7
1.    Student może studiować według indywidualnego planu i programu studiów oraz według indywidualnej organizacji studiów.
2.    Indywidualny plan i program studiów polega na poszerzeniu obowiązującego na danym kierunku studiów programu studiów o dodatkowe moduły, zamianie niektórych modułów na inne, bardziej odpowiadające zainteresowaniom studenta, przyjęciu odrębnego programu nauczania specjalności w oparciu o zajęcia prowadzone w uczelni lub innych szkołach wyższych. Indywidualny plan i program studiów musi obejmować wszystkie efekty kształcenia określone w opisie efektów kształcenia dla danego programu kształcenia.
3.    Według indywidualnego planu i programu studiów mogą studiować studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów i osiągają dobre wyniki w nauce, a także studenci zakwalifikowani na wyjazdy zagraniczne lub realizujący studia w języku obcym.
4.    Indywidualny plan i program studiów zatwierdza senat w oparciu o przedłożony przez dziekana wniosek studenta. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego studenta spośród nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy.
5.    Indywidualna organizacja studiów polega na wyborze przez studenta w ramach poszczególnych przedmiotów indywidualnego harmonogramu zajęć uwzględniającego tryb stacjonarny i niestacjonarny, indywidualnych terminów i trybu składania egzaminów, a także na zwolnieniu z uczestnictwa w zajęciach z niektórych przedmiotów.
6.    O indywidualną organizację studiów mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy semestr studiów i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, studenci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, a także studenci zakwalifikowani na wyjazdy zagraniczne, realizujący studia w języku obcym lub studiujący według indywidualnego planu i programu studiów.
7.    Zezwolenia na indywidualną organizację studiów udziela dziekan na czas określony, po przedłożeniu przez studenta uzasadnionego wniosku, wraz z terminarzem zaliczeń i egzaminów, uzgodnionym z prowadzącymi zajęcia.
8.    Brak postępów w nauce stanowi podstawę do cofnięcia przez dziekana decyzji o kontynuowaniu indywidualnej organizacji studiów.

§8
1.    Student może starać się o przeniesienie na inną specjalność, formę studiów (stacjonarną, niestacjonarną) lub kierunek studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje, na wniosek studenta, dziekan, określając semestr zapisu, a także tryb i terminy uzupełnienia różnic programowych.
2.    Student może, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, starać się o studiowanie na dodatkowej specjalności lub kierunku studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje, na wniosek studenta, dziekan, ustalając semestr zapisu, a także tryb i terminy uzupełnienia różnic programowych.
3.    Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na dodatkowej specjalności lub kierunku studiów w przypadku niewypełniania przez studenta obowiązków związanych z podstawowym tokiem studiów.
4.    Studentowi odbywającemu studia na dodatkowym kierunku lub specjalności przysługuje prawo ubiegania się o indywidualny plan studiów i program kształcenia.
5.    Student studiujący w uczelni więcej niż jeden kierunek studiów otrzymuje dyplom ukończenia każdego kierunku studiów oddzielnie po uprzednim złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu na każdym kierunku oddzielnie.
6.    Student studiujący w ramach tego samego kierunku drugą specjalność zawodową otrzymuje dyplom ukończenia tego kierunku z wpisem obydwu specjalności, po uprzednim złożeniu pracy dyplomowej i egzaminu dla każdej specjalności oddzielnie. W przypadku, gdy ukończenie studiów na drugiej specjalności następuje w terminie późniejszym (tj. w innym roku akademickim), wystawia się dyplomy ukończenia każdej specjalności studiów oddzielnie.
7.    Student może, w miarę wolnych miejsc, uczestniczyć w zajęciach z dowolnych przedmiotów na innym kierunku i specjalności, a także w innej uczelni, na warunkach tam określonych. Może także ubiegać się o zaliczenie tych zajęć w ramach uczelni macierzystej, o ile wcześniej uzyskał zgodę dziekana na odbywanie zajęć w takim trybie. Zaliczenia dokonuje, na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji, dziekan, w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniego zakładu dydaktyczno-naukowego lub nauczycielem akademickim prowadzącym ten przedmiot w uczelni.
8.    Student osiągający dobre wyniki w nauce może – będąc na niższym roku – uzyskać zgodę dziekana na zaliczanie zajęć z przedmiotów przewidzianych w planie studiów na wyższym semestrze (roku), jeżeli nie narusza to następstwa przedmiotów przewidzianego w programie studiów.

§ 9
1.    Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystywanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu uczelnia oraz postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.
2.    W szczególności student zobowiązany jest do:
1)    zdobywania wiedzy i umiejętności, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia,
2)    przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni,
3)    okazywania szacunku wszystkim pracownikom uczelni i przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego,
4)    dbania o godność studenta i dobre imię uczelni,
5)    poszanowania mienia uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia lub stratę.
6)    niezwłocznego zawiadomienia uczelni o wszelkich zaistniałych zmianach nazwiska, adresu zamieszkania i innych istotnych dla procesu kształcenia okolicznościach.

§ 10
1.    Student zobowiązany jest do wnoszenia opłat za studia.
2.    Rodzaje opłat za studia, ich wysokość i tryb wnoszenia ustala rektor w odpowiednim zarządzeniu. Warunki te określone są w umowie o kształcenie zawartej pomiędzy uczelnią a studentem w formie pisemnej.

3.    Zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów

§ 11
1.    Przedmiotem jest wyodrębniony element w planie i programie studiów, obejmujący różne formy zajęć lub grupy zajęć dydaktycznych, któremu przypisane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS.
2.    Prowadzący zajęcia zobowiązany jest na początku semestru podać do wiadomości studentów warunki uzyskiwania zaliczeń. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator przedstawia studentom wymagania dotyczące egzaminu i sposób jego przeprowadzania.
3.    Jeżeli zajęcia z jednego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich z tą samą grupą studentów, zaliczenia przedmiotu dokonuje jedna osoba wyznaczona przez kierownika zakładu dydaktyczno-naukowego lub dziekana.
4.    Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach, proseminariach, lektoratach, zajęciach laboratoryjnych oraz na konwersatoriach w zakresie określonym przez prowadzącego tę formę zajęć. Obecność studenta nie jest obowiązkowa na wykładach.
5.    Przewiduje się następujące formy zaliczenia przedmiotów: egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny (wpis „zal”). Formę zaliczenia poszczególnych przedmiotów określa zatwierdzony przez senat program kształcenia.
6.    Egzamin/zaliczenie jest jedną z form weryfikacji osiągniętych przez studenta zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu. Egzamin/zaliczenie może być przeprowadzone w formie ustnej, pisemnej lub praktycznej. Wynik egzaminu/zaliczenia jest częścią składową oceny końcowej przedmiotu, zgodnie z sylabusem przedmiotu
7.    Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej dla przedmiotu konieczne jest osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym.
8.    Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest, jako suma ocen cząstkowych otrzymanych za osiągnięcie każdego z efektów przedmiotowych przemnożonych przez przypisaną im wagę w następujący sposób:

clip_image002

n – liczba efektów przedmiotowych
9.    Na wniosek studenta niepełnosprawnego lub pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych dziekan może zalecić prowadzącym zajęcia zastosowanie alternatywnego, co do formy i miejsca, trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, adekwatnego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta. Wniosek taki może zawierać wskazanie wyposażenia studenta w urządzenie techniczne umożliwiające właściwe przeprowadzenie zaliczenia.
10.    Prowadzący ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria zobowiązani są do przekazywania egzaminatorowi listy studentów, którzy uzyskali zaliczenie.
11.    Student może przystąpić do egzaminu po otrzymaniu w dziekanacie karty okresowych osiągnięć studenta. Kartę tę wydaje się bez względu na liczbę brakujących zaliczeń, z tym że student może przystąpić do egzaminu jedynie z tych przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie. Zapis ten nie dotyczy egzaminów z przedmiotów, które nie są objęte zaliczeniem.
12.    Nieuzyskanie zaliczenia z określonego przedmiotu w pierwszym terminie wyraża się wpisem oceny niedostatecznej do odpowiednich dokumentów ewidencji ocen.
13.    Brak zaliczenia z przedmiotu, który w danym semestrze kończy się egzaminem powoduje utratę odpowiedniego terminu egzaminu i wyraża się wpisem oceny niedostatecznej z egzaminu z tego terminu.
14.    Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego. Może jednak, po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika zakładu dydaktyczno-naukowego, starać się o dopuszczenie do zaliczenia komisyjnego.
15.    Zaliczenie komisyjne odbywa się w formie pisemnej lub ustnej, przed komisją złożoną z nauczyciela prowadzącego zajęcia (lub koordynatora przedmiotu), jego bezpośredniego przełożonego jako przewodniczącego komisji oraz innego specjalisty z danego przedmiotu. W charakterze obserwatora, na wniosek dziekana lub studenta, w zaliczeniu komisyjnym może uczestniczyć przedstawiciel samorządu studenckiego.
16.    Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach jest możliwe w przypadku choroby lub istotnych zdarzeń losowych, ale nie zwalnia studenta z obowiązku uzupełnienia zaległości, w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia.
17.    We wszystkich sprawach dotyczących zaliczeń studentowi przysługuje prawo odwołania się w terminie siedmiu dni od daty wystawienia kwestionowanej oceny do kierownika zakładu naukowo-dydaktycznego lub dziekana.

§ 12
1.    Student może ubiegać się o krótkoterminowe zwolnienie z zajęć w przypadku grupowych wyjazdów krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez uczelnię lub organizacje studenckie. O zwolnienie może się ubiegać student niepełnosprawny w przypadku planowanych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Zwolnienia w tych przypadkach udziela dziekan.
2.    Zwolnienie z zajęć jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności, ale nie zwalnia z obowiązku uzupełnienia zaległości w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia.

§ 13
1.    Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest praca.
2.    Prowadzący ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria lub seminaria mogą udzielać zaliczeń na podstawie udziału studenta w pracach badawczych.

§ 14
1.    Student powtarzający semestr może ubiegać się o przepisanie ocen z egzaminów i zaliczeń, z których uzyskał ocenę pozytywną. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.
2.    Zgodę na przepisanie oceny student powinien uzyskać na początku semestru, natomiast przepisanie oceny następuje na końcu semestru.
3.    Zgoda na przepisanie oceny nie ogranicza prawa studenta do uczestnictwa w zajęciach i nie stanowi podstawy do zwolnienia lub obniżenia czesnego za dany semestr.

§ 15
1.    Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
–    bardzo dobry    5,0
–    dobry plus    4,5
–    dobry    4,0
–    dostateczny plus    3,5
–    dostateczny    3,0
–    niedostateczny    2,0

2.    Wyniki egzaminów lub zaliczeń ogłasza się w Wirtualnym Dziekanacie. Prowadzący zajęcia, w porozumieniu ze studentami, może określić inne sposoby informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń.
3.    Student ma prawo wglądu do ocenionej pisemnej pracy w okresie siedmiu dni od wystawienia oceny, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez egzaminatora. W przypadku wątpliwości co do zasadności wyniku egzaminu bądź zaliczenia prowadzący ma obowiązek uzasadnienia wystawionej oceny.
4.    Wszystkie oceny i zaliczenia wpisywane są do odpowiednich dokumentów ewidencji ocen.

§ 16
1.    Egzaminy odbywają się w okresie sesji egzaminacyjnej. Plan egzaminów przygotowuje dziekanat w porozumieniu z egzaminatorami, co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W planie tym podaje się dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem trzy terminy: I – podstawowy, II i III poprawkowy. Daty tych egzaminów muszą zawierać się w wyznaczonych okresach sesji egzaminacyjnej. Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami, zmienić termin egzaminu, przy czym egzamin w terminie trzecim nie powinien się odbyć później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej. Zmiana terminu egzaminu winna być uzgodniona z dziekanatem.
2.    Dopuszcza się możliwość, za zgodą prowadzącego zajęcia, złożenia egzaminu w tzw. terminie zerowym tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Ocena niedostateczna uzyskana na tym egzaminie nie jest wpisywana do żadnych dokumentów.
3.    Student zobowiązany jest do przestrzegania planu sesji egzaminacyjnej, zarówno jeśli chodzi o podstawowe, jak i poprawkowe terminy.
4.    W uzasadnionych przypadkach dziekan może zezwolić, na wniosek studentów, na przeprowadzenie pierwszych terminów egzaminów przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak już po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu.

§ 17
1.    Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się studenta na egzamin w wyznaczonym terminie, powoduje przepadek danego terminu egzaminu. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole egzaminacyjnym. Jest to równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
2.    W uzasadnionych przypadkach, jak np. choroba lub inne okoliczności losowe, egzaminator może przywrócić studentowi pierwszy lub poprawkowy termin egzaminu.
3.    Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z powodów wymienionych w ust. 2, winno nastąpić w terminie 7 dni od daty egzaminu.
4.    Po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej dziekan może, na uzasadniony wniosek studenta, przedłużyć mu termin zaliczenia semestru.
5.    Jeśli egzamin nie odbył się w wyznaczonym dniu z powodu nieobecności egzaminatora, to student zachowuje właściwy termin egzaminu. W razie przedłużającej się nieobecności egzaminatora, kierownik zakładu naukowo-dydaktycznego lub dziekan wyznacza innego egzaminatora.
6.    Warunkiem zaliczenia semestru jest złożenie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej dokumentów okresowych osiągnięć studenta, w celu umożliwienia dziekanowi oceny tych osiągnięć i podjęcia odpowiednich decyzji.

§ 18
1.    Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć, złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych na dany semestr (rok) w planie studiów i uzyskanie wymaganej liczby punktów Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk zawodowych. Zaliczenia semestru dokonuje dziekan. Zaliczenie to jest podstawą do wpisu studenta na semestr następny.
2.    Liczba punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów określona jest w programie studiów. Liczba punktów, które student zobowiązany jest uzyskać w semestrze nie może być mniejsza niż 30.
3.    Liczba punktów przyporządkowana poszczególnym przedmiotom odzwierciedla nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia efektów kształcenia. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć dydaktycznych zorganizowanych w uczelni, jak i jego pracę własną. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25 godzin pracy.
4.    Student uzyskuje punkty ECTS za zaliczenie przedmiotu bez względu na wysokość otrzymanej pozytywnej oceny. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu. Rejestr uzyskanych punktów prowadzi dziekanat w dokumentacji studenta.
5.    W przypadku zaliczenia części programu studiów w innej uczelni, decyzje o sposobie przeliczania ocen i ilości godzin z danego przedmiotu, a także ilości punktów ECTS na system obowiązujący w uczelni podejmuje dziekan.
6.    Ostateczny termin zaliczenia semestru i wpis na semestr następny winien nastąpić: na semestr zimowy – do 15 października, a na semestr letni – do 15 marca.
7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wskazanych w paragrafie 17 ust. 2, gdy dziekan indywidualnie przedłuży studentowi termin zakończenia sesji egzaminacyjnej, wpis na następny semestr może nastąpić później.

§ 19
1.    W ciągu 7 dni od daty egzaminu student, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności egzaminatora, przebiegu egzaminu lub zasadności uzyskanej oceny, ma prawo złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dziekan wyznacza termin egzaminu komisyjnego do 14 dni od daty zakończenia sesji.
2.    W przypadku rażących uchybień określonych w ust. 1 dziekan może również z własnej inicjatywy zarządzić egzamin komisyjny.
3.    Egzamin komisyjny w formie pisemnej lub ustnej odbywa się przed komisją złożoną z dziekana (prodziekana) lub wyznaczonego przez niego innego nauczyciela akademickiego – jako przewodniczącego komisji, egzaminatora, który przeprowadzał egzamin oraz drugiego specjalisty z danej dyscypliny przeprowadzającego egzamin komisyjny.
4.    Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść przedstawiciel samorządu studenckiego z prawem wyrażenia opinii o przebiegu egzaminu komisyjnego.
5.    W przypadku niezdania egzaminu komisyjnego dziekan może, na wniosek studenta podjąć decyzje określone w § 21 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 20
1.    Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i podlegają zaliczeniu.
2.    Praktykom zgodnie z programem kształcenia są przypisane punkty ECTS.
3.    Ostatecznym terminem uregulowania wszelkich spraw związanych z zaliczeniem praktyki zawodowej jest koniec ostatniego semestru studiów.
4.    Zaliczenie praktyki jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
5.    Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan lub upoważniona przez niego osoba.
6.    Przebieg i zasady zaliczeń praktyk zawodowych określa regulamin praktyk zawodowych uchwalony przez senat uczelni.
7.    Za zgodą dziekana student niepełnosprawny może zaliczyć praktykę zawodową w formie alternatywnej, dostosowanej do jego możliwości.

§ 21
1.    Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
1)    niepodjęcia studiów,
2)    rezygnacji ze studiów,
3)    niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4)    ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2.    Niepodjęcie studiów, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1, stwierdzane jest w przypadku kandydata na studia, który otrzymał z uczelni pozytywną decyzję w zakresie przyjęcia na studia, nie podpisał w wyznaczonym terminie umowy o kształcenie oraz ślubowania i z tego powodu nie został wpisany na listę studentów lub w przypadku studenta, który nie dokonał wpisu na powtarzany semestr albo wpisu na semestr po zakończeniu urlopu w terminie określonym w §18 ust. 4.
3.    Rezygnacja ze studiów, o której mowa w ust. 1, pkt. 2, musi być złożona w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia pisma w dziekanacie, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza.
4.    Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
1)    stwierdzenia braku postępów w nauce,
2)    nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
3)    niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
4)    niepodjęcia studiów w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.
5.    W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 dziekan może, na wniosek studenta, podjąć decyzje o:
1)    zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów,
2)    krótkoterminowym warunkowym wpisie na kolejny semestr, związanym z przedłużeniem sesji,
3)    długoterminowym warunkowym wpisie na kolejny semestr ze skierowaniem na powtarzanie przedmiotu.
6.    Warunki jakie musi spełnić student, któremu przyznano wpis warunkowy, a także termin ich wypełnienia określa dziekan.
7.    Student może powtarzać dany semestr dwa razy. W uzasadnionych przypadkach dziekan może zezwolić na kolejne powtarzanie semestru.
8.    Decyzja, o której mowa w ust. 5 pkt. 2 i 3, odnosi się także do studentów, którzy przenoszą się z innych uczelni.
9.    Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 4, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
10.    Student skreślony z listy studentów, może ubiegać się o reaktywację nie później niż 5 lat od daty skreślenia. Jeśli skreślenie z listy studentów nastąpiło w wyniku kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni, to reaktywacja nie może nastąpić wcześniej niż po 3 latach od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
11.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może udzielić zgody na reaktywację na studia w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego osobie, która uzyskała wszystkie zaliczenia i zdała wszystkie egzaminy przewidziane w programie kształcenia oprócz seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze. Wniosek w tej sprawie winien wpłynąć nie później niż w okresie 1 roku od daty skreślenia.
12.    Student reaktywowany na studia jest zobowiązany do uzupełnienia wyznaczonych przez dziekana różnic programowych. W przypadkach znacznych zmian programowych dziekan może wydać decyzję o przyjęcie na semestr niższy niż semestr zaliczony przed skreśleniem.
13.    Student skreślony z listy studentów z powodu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3, wpisywany jest ponownie na listę studentów po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec uczelni.
14.    Decyzję o reaktywacji podejmuje rektor.

4.    Urlopy

§ 22
1.    Studentowi może być udzielony urlop w przypadkach:
1)    długotrwałej choroby trwającej ponad 30 dni,
2)    ważnych okoliczności życiowych,
3)    skierowania na studia zagraniczne,
4)    urodzenia dziecka lub opieki nad nim.
2.    Urlop może być krótko- lub długoterminowy:
1)    urlop krótkoterminowy nie może przekraczać 60 dni,
2)    w przypadku, jeśli nie ustały przyczyny uzasadniające udzielenie studentowi urlopu krótkoterminowego, może on po zakończeniu tego urlopu złożyć wniosek o urlop długoterminowy,
3)    urlop długoterminowy nie może przekraczać dwóch semestrów,
4)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach urlop długoterminowy może być przedłużony o kolejne dwa semestry.
3.    Urlopu udziela na wniosek studenta dziekan.
4.    Udzielenie urlopu zmienia odpowiednio termin planowanego ukończenia studiów.

§ 23
W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, z zastrzeżeniem obowiązujących w uczelni przepisów w zakresie pomocy materialnej dla studentów.

5.    Nagrody i kary

§ 24
1.    Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków i zdyscyplinowaniem mogą być przyznane:
1)    nagrody i wyróżnienia rektora lub dziekana,
2)    nagrody ufundowane przez instytucje pozauczelniane, towarzystwa naukowe i organizacje społeczne oraz osoby fizyczne.
2.    Nagrody i wyróżnienia, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 2 normują odrębne przepisy.

§ 25
1.    Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi oraz przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zgodnie z zapisami Działu IV Rozdziału 6 Ustawy.
2.    Za przewinienie mniejszej wagi rektor wymierza karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Ukarany może jednak zażądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem koleżeńskim. W takim przypadku, komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński może wymierzyć jedynie karę upomnienia.
3.    Karami dyscyplinarnymi są:
1)    upomnienie,
2)    nagana,
3)    nagana z ostrzeżeniem,
4)    zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do jednego roku,
5)    wydalenie z uczelni.

6.    Ukończenie studiów

§ 26
1.    Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.
2.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie kształcenia, uzyskanie wymaganej ilości punktów Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta.
3.    Praca dyplomowa powinna być złożona przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia ostatniego semestru studiów.
4.    W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłużej niż o trzy miesiące.
5.    Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
6.    W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, dziekan może ustalić nowy termin złożenia pracy dyplomowej z pominięciem regulacji zawartych w ustępach 4 i 5, jednak nie później niż do końca kolejnego semestru.
7.    W razie dłuższej nieobecności promotora, mogącej mieć wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy dyplomowej przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki promotora.

§ 27
1.    Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor oraz recenzent.
2.    Ocena wystawiana jest w skali ustalonej w § 15.
3.    Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, odbywającym się przed komisją powoływaną przez dziekana. W jej skład wchodzą: dziekan lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący oraz promotor i recenzent jako członkowie.
4.    Przedmiotem egzaminu jest problematyka ukończonego kierunku i specjalności zawodowej, w zakresie ustalonym przez senat oraz problematyka pracy dyplomowej.
5.    Przy ocenie wyników stosuje się skalę określoną w § 15.
6.    W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Egzamin ten nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty niezdanego egzaminu.
7.    W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Egzamin ten nie może odbyć się później niż po upływie 3 miesięcy od daty wyznaczonego terminu egzaminu.
8.    W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego w terminie ostatecznym oceny negatywnej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, dziekan podejmuje decyzję jak w § 21 ust.1 pkt. 3.
9.    Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy ma charakter otwarty.
10.    Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego zawierający wskazanie osób mających wziąć udział w egzaminie w charakterze obserwatorów należy złożyć nie później niż w dniu złożenia pracy dyplomowej.
11.    Decyzję o przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan zatwierdzając imienną listę uczestników.
12.    Prawo zadawania pytań w trakcie otwartego egzaminu dyplomowego oraz uczestnictwa w ocenie egzaminu mają wyłącznie członkowie komisji egzaminacyjnej.
13.    Jedyną formą dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego jest protokół sporządzany przez komisję egzaminacyjną.

§ 28
1.    Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1)    średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem uzyskanych z całego okresu studiów. W przypadku więcej niż jednej oceny z danego przedmiotu bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną z wystawionych ocen.
2)    ocena pracy dyplomowej (średnia arytmetyczna oceny promotora i recenzenta)
3)    ocena egzaminu dyplomowego, rozumiana jako zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku średnia arytmetyczna ocen odpowiedzi na pytania zadane w czasie egzaminu, przy czym egzamin uznaje się za niezdany, jeśli średnia jest niższa niż 2,75.  Konsekwencją niezdania egzaminu dyplomowego jest wpis do protokołu oceny niedostatecznej (2,0).
Ostateczny wynik studiów oblicza się jako zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku sumę ½ oceny wymienionej w pkt 1) i po ¼ ocen wymienionych w pkt 2) i 3), przy czym wyniku tego nie oblicza się w ogóle, jeśli wynik egzaminu dyplomowego jest negatywny.
2.    W przypadku, gdy student wznawia studia, przy obliczaniu średniej za okres studiów bierze się pod uwagę zarówno oceny uzyskane w okresie przed wznowieniem, jak i w okresie po wznowieniu studiów.
3.    W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innej uczelni, przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
1)    zaliczonych przez studenta w ramach kierunku lub specjalności zawodowej, na którym student poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów uczelni zawodowej,
2)    zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
3)    pozostałych ujętych w planie studiów.
4.    W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny jak poniżej:
– poniżej 3,25    dostateczny (3,0)
– 3,25 – 3,75        plus dostateczny (3,5)
– 3,75 – 4,25    dobry (4,0)
– 4,25 – 4,65    plus dobry (4,5)
– od 4,65        bardzo dobry (5,0)
Punkty graniczne zaokrągla się na korzyść absolwenta.
Wyrównywanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu i suplementu. We wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 1, 2, 3.

7.    Absolwenci

§ 29
1.    Dokumentem stwierdzającym ukończenie studiów wyższych jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2.    Absolwent otrzymuje dyplom do 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego.
3.    Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów oraz absolwenci studiów I stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Osoba, która utraciła prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązana jest zwrócić ją uczelni.
4.    W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.

8.    Przepisy końcowe

§ 30
1.    Od decyzji podjętych na podstawie niniejszego regulaminu studentowi przysługuje odwołanie według następujących zasad:
–    od rozstrzygnięć kierownika jednostki organizacyjnej do dziekana,
–    od decyzji dziekana do rektora.
2.    Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3.    Organ, do którego zostało skierowane odwołanie podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.
4.    Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji są ostateczne.
5.    W przypadkach decyzji dotyczących przyjęcia na studia i skreślenia z listy studentów, podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.
7.    Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2013 roku, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, studiują według dotychczasowego regulaminu studiów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.