Studenci niepełnosprawni

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że studenci będący osobami niepełnosprawnymi, studiujący w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu przyznawania w WSEI owego dofinansowania oraz Zarządzeniem Rektora nr 4/IX/2012 w tej sprawie.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o przyznanie środków z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Karta czasu pracy Asystenta/Tłumacza języka migowego/Lektora

Poniżej zamieszczone zostały wybrane artykuły oraz punkty z Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (Tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwał Senatu nr 32/S/2011 oraz 13/S/2012), które dotyczą studentów niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

§6 ust. 3

Studenci niepełnosprawni posiadający orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności mają prawo do korzystania z pomocy świadczonej przez uczelnię na zasadach określonych w regulaminie świadczenia pomocy studentom niepełnosprawnym.

§7 ust. 6

O indywidualną organizację studiów mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli conajmniej pierwszy semestr studiów i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, studenci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, a także studenci zakwalifikowani na wyjazdy zagraniczne, realizujący studia w języku obcym lub studiujący według indywidualnego planu i programu studiów.

§11 ust. 5

Na wniosek studenta niepełnosprawnego lub pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych dziekan może zalecić prowadzącym zajęcia zastosowanie alternatywnego, co do formy i miejsca, trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, adekwatnego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta. Wniosek taki może zawierać wskazanie wyposażenia studenta w urządzenie techniczne umożliwiające właściwe przeprowadzenie zaliczenia.

§12 ust.1

Student może ubiegać się o krótkoterminowe zwolnienie z zajęć w przypadku grupowych wyjazdów krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez uczelnię lub organizacje studenckie. O zwolnienie może się ubiegać student niepełnosprawny w przypadku planowanych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych.Zwolnienia w tych przypadkach udziela dziekan.