Stypendia

STYPENDIA SOCJALNE

W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2018/2019  informujemy, że wnioski o jego przyznanie przyjmowane są w gabinecie pani prodziekan ds. studenckich mgr Anny Sośniak w okresie od 12 lutego 2019  r. do 05 marca 2019 r.

Studenci wnioskujący o stypendium socjalne,  składają pełną dokumentację, wypełniają wniosek nr 2 – załącznik nr 2;

Przypominamy, że wszelkie świadczenia przyznawane są tylko na wniosek studenta

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora  od 15 września 2018 r. dochód uprawniający do stypendium socjalnego wynosi  1000 zł netto na osobę w rodzinie.

STYPENDIA REKTORA

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora na semestr zimowy 2018/2019 przyjmowane są w gabinecie Dziekana.
Wniosek wypełnia student ubiegający się o ww. stypendium na podstawie średniej uzyskanej w roku akademickim 2017/2018.
Wniosek dostępny na Wirtualnym Dziekanacie.

O stypendium Rektora może ubiegać się każdy student  od 2 roku studiów, osiągający wysokie wyniki w nauce lub/oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Osoby te składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe osiągnięcia.

ZAŁ. 12 do Reg. Punktacja za średnią od 2017/2018

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów winni zakończyć sesję egzaminacyjną w pierwszym terminie do 03 marca 2019 r. włącznie.


Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta!


Zobacz!


Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2018/2019 studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium Rektora dla najlepszych studentów

2. stypendium socjalne

3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

4. zapomogę

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium określone będą w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej.

Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Od roku akademickiego 2015/2016 zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe informujące o tym, że dana osoba „nie figuruje w rejestrze” lub „nie złożyła zeznania podatkowego” lub „nie deklarowała dochodu do opodatkowania” składane w kwesturze WSEI jako załączniki do wniosku studenta o stypendium socjalne NIE BĘDĄ RESPEKTOWANE.

W przypadku, kiedy dana osoba nie osiągnęła dochodu przyjmowane będą wyłącznie zaświadczenia z urzędów skarbowych z wpisanym przychodem/dochodem „0” (zerowym).

Wszystkie stypendia będą mogły być otrzymywane tylko na jednym kierunku – dotyczy to również stypendium Rektora oraz stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, a także stypendium ministra (!),

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu w rodzinie studenta w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Załącznik 13 – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ŹRÓDŁA  DOCHODU RODZINY:

1. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń pomocy materialnej student składa informacje o dochodach własnych, dochodach rodziców (prawnych opiekunów) studenta i członków rodziny studenta, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek, w formie:

1) zaświadczenia o dochodzie za 2017 rok podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierającego informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

4) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

5) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

6) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, w tym:

a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

b) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

c) zaświadczenie instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli instytucja ta zapewnia

nieodpłatnie pełne utrzymanie w przypadku, gdy członek rodziny przebywał w takiej instytucji,

d) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

7) dokumentów potwierdzających utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny spowodowanej:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie

umowy o dzieło,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

8) dokumentów lub oświadczenia potwierdzających uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca, jeżeli dochód rodziny zwiększył się na skutek uzyskania dochodu przez członka rodziny z powodu:

a) zakończenia urlopu wychowawczego,

b) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Utratę dochodu dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu albo informację o przeciętnej miesięcznej kwocie utraconego dochodu.

3. Wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego kalendarzowego miesiąca dokumentuje się:

1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,

2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

3) zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności został osiągnięty dochód powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej,

4) oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa studenta,

2) zaświadczenie ze szkoły, szkoły wyższej w przypadku, gdy dziecko lub rodzeństwo ukończyło18. rok życia,

3) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

4) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,

5) kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

8) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.