Wielki sukces WSEI! Bardzo dobre oceny w raporcie z oceny programowej Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szanowni Studenci,

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie otrzymała bardzo dobrą ocenę Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który przeprowadził w uczelni wizytację kierunków: Zarządzanie oraz Informatyka i ekonometria w dniach 12-15 lipca 2013r.

WSEI otrzymało wyróżniającą w obszarze „Koncepcja rozwoju kierunków” oraz ocenę „b. dobry” w pozostałych 7 obszarach. Pełna tabela poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z fragmentami Raportu:

Kryteria oceny:

Kryterium 1. Koncepcja rozwoju ocenianych kierunków sformułowana przez jednostkę

1. „Koncepcja kształcenia na kierunkach wpisuje się w misję Uczelni oraz jej strategię rozwoju poprzez realizację pięciu zasadniczych priorytetów strategicznych w tym orientację na jakość kształcenia.”

2. „W określaniu koncepcji kształcenia, a także efektów kształcenia biorą udział: kadra akademicka, studenci, przedstawiciele rynku pracy skupieni w Radzie Patronackiej Uczelni. Uczelnia dobrze wykorzystuje możliwości współpracy z interesariuszami wewnętrznymi. Koncepcje zgłaszane przez studentów są rzetelnie rozpatrywane na posiedzeniach organów odpowiedzialnych za ustalenie koncepcji kształcenia.”

Kryterium 2. Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów i efektów kształcenia dla ocenianych kierunków oraz system potwierdzający ich osiąganie.

1. „Efekty kształcenia przyjęte dla ocenianych kierunków są w pełni zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i odpowiadają koncepcji rozwoju kierunków studiów.  Efekty przypisane do kierunku Zarządzanie, jako przewidziane dla kierunku o profilu ogólnoakademickim spełniają wymagania sformułowane dla obszaru nauk społecznych.  Efekty przypisane do kierunku Informatyka i ekonometria, jako przewidziane dla kierunku o profilu ogólnoakademickim spełniają wymagania sformułowane dla obszaru nauk społecznych i technicznych. Sylwetka absolwenta obydwu kierunków dla wygasającego cyklu kształcenia jest zgodna ze standardami kształcenia.

2. „Efekty kształcenia dla ocenianych kierunków są sformułowane w sposób zrozumiały i istnieje możliwość sprawdzenia ich realizacji. Koncepcja nauczania wyrażona w języku efektów kształcenia jest dla studentów całkowicie przejrzysta. Rozumieją jakie umiejętności i wiedzę posiądą po zakończonym cyklu kształcenia.”

3. „W uczelni stosowany jest przejrzysty system oceny efektów kształcenia. Umożliwia on właściwą weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania efektów kształcenia na każdym jego etapie. System oceny jest w niezbędnym zakresie upowszechniony i dostępny dla studentów. Oceny są wystawiane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla studentów.”

4. „Uczelnia monitoruje kariery swoich absolwentów na rynku pracy. Uzyskane na ten temat informacje są wykorzystywane do doskonalenia jakości procesu kształcenia.”

Kryterium 3. Program studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

1. „Program kształcenia realizowany na ocenianych kierunkach umożliwia osiągnięcie przyjętych dla nich celów i efektów kształcenia, a poprzez to uzyskanie zakładanej struktury kwalifikacji absolwenta. Czas trwania kształcenia jest właściwy, dobór treści kształcenia, form zajęć dydaktycznych i metod kształcenia pozwalają na osiągnięcie założonych efektów kształcenia. System ECTS jest prawidłowo skonstruowany i stosowany. Uczelnia stosuje rozwiązania zapewniające niezbędny zakres indywidualizacji studiów. Organizacja procesu dydaktycznego jest prawidłowa.”

2. „Efekty kształcenia, sposoby ich weryfikacji, treści programowe, formy i metody dydaktyczne tworzą spójną całość. Praktyki zawodowe stanowią integralny element programu kształcenia, a ich organizacja i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia są prawidłowe.”

Kryterium 4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej, a możliwość zagwarantowania realizacji celów edukacyjnych programu studiów.

1. „Minimum kadrowe dla studiów I stopnia dla obydwu kierunków spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 roku.”

2. „Liczba nauczycieli akademickich i ich struktura kwalifikacyjna umożliwia realizację efektów kształcenia. W przypadku kierunku Zarządzanie kadra reprezentuje na ogół dziedzinę nauk ekonomicznych i dyscypliny: nauki o zarządzaniu, finanse i ekonomia, a ponadto takie dyscypliny naukowe jak: prawo, psychologię, socjologię oraz informatykę, co znajduje uzasadnienie w programie studiów. W przypadku kierunku Informatyka i ekonometria kadra reprezentuje na ogół dwa obszary kształcenia: nauk społecznych reprezentujących nauki ekonomiczne i nauki społeczne oraz technicznych reprezentujących dyscyplinę: informatyka, co znajduje uzasadnienie w programie studiów. Ponadto zatrudnieni są lektorzy języków obcych.”

3. „Dorobek naukowy kadry tworzącej minimum kadrowe na kierunku Zarządzanie jest związany z dyscypliną nauki o zarządzaniu, finanse oraz ekonomia, co odpowiada zakładanym efektom kształcenia. Osoby tworzące minimum kadrowe to 4 samodzielnych pracowników nauki i 6 doktorów. Nauczyciele akademiccy tworzący minimum kadrowe specjalizują się w takich zagadnieniach jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, metody współczesnego zarządzania, optymalizacja procesów zarządczych, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie strategiczne. Dorobek naukowy kadry tworzącej minimum kadrowe na kierunku Informatyka i ekonometria związany jest z dyscypliną ekonomia w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych oraz informatyka w zakresie nauk technicznych, co odpowiada zakładanym efektom kształcenia i wymogom formalnym. Osoby tworzące minimum kadrowe to 3 samodzielnych nauczycieli akademickich i 6 adiunktów i zajmują się taki zagadnieniami jak: ekonometria, ekonometria finansowa, metody taksonomiczne, badania operacyjne, gry decyzyjne, systemy informatyczne w zarządzaniu, metody wspomagania decyzji, systemy informatyczne, transformacja systemów gospodarczych.”

4. „Polityka kadrowa umożliwia podnoszenie kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich. Uczelnia zatrudnia kadrę akademicką o bardzo dużym doświadczeniu dydaktycznym i znaczącym dorobku naukowym związanym z zakładanymi efektami kształcenia.”

Kryterium 5. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych.

1. „Uczelnia zapewnia bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia końcowych efektów kształcenia na ocenianych kierunkach studiów, a także uwzględniająca w części obiektów potrzeby osób niepełnosprawnych. Biblioteka Uczelni oraz biblioteki innych krakowskich Uczelni całkowicie pokrywają zapotrzebowania literaturowe studentów.”

Kryterium 6. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszarów kształcenia, do którego zostały przyporządkowane oceniane kierunki studiów.

1. „Rezultaty prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w procesie kształcenia; na kierunkach o profilu ogólnoakademickim jednostka stwarza pracownikom i studentom możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych. Studenci studiów stacjonarnych zorganizowani w kołach naukowych uczestniczą w konferencjach oraz prowadzą własne badania naukowe i publikują efekty swoich badań. Uczelnia dobrze wspiera studencki ruch naukowy.”

Kryterium 7. Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię.

1. „Zasady rekrutacji są ogólnie zgodne z wymogami ustawowymi. Zasady rekrutacji nie zawierają żadnych regulacji dyskryminujących określone grupy kandydatów. Uchwały rekrutacyjne są przyjmowane w określonym w Ustawie terminie.”

2. „Nakład pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia zostały określone w sposób prawidłowy. System oceny osiągnięć studentów został zorientowany na proces uczenia się i jego rozwiązania są prawidłowe. Informacje zawarte w sylabusach są kompletne i obszerne. System nauczania na obydwu kierunkach zdaniem studentów wymusza na nich sprawne posługiwanie się wcześniej zdobytymi umiejętnościami i wiedzą.”

3. „Plan studiów uwzględniający punkty ECTS przypisane do poszczególnych przedmiotów oraz zasady organizacji studiów określone w Regulaminie studiów tworzą odpowiednie warunki instytucjonalne dla mobilności studentów. Struktura i organizacja studiów jest prawidłowa i umożliwia przeprowadzanie wymian studenckich. Również studenci posiadają dużą wiedzę na temat możliwości wyjazdów.”

4. „Systemy opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej stworzone przez Uczelnię dla studentów są skuteczne i pozwalają studentom na osiągnięcie efektów kształcenia.”

Kryterium 8. Jednostka rozwija Wewnętrzny System Zapewniania Jakości zorientowany na osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianych kierunkach studiów.

1. „Uczelnia wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania jakością kształcenia na obydwu kierunkach. Funkcjonuje Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Dokonuje się kompleksowej oceny efektów kształcenia, prowadzona jest systematyczna ocena zajęć i kadry akademickiej, dokonuje się przeglądów programów kształcenia. Monitorowane są losy absolwentów. Informacje płynące z dokonywanych ocen są wykorzystywane do doskonalenia koncepcji kształcenia.”

2. „W procesie zapewnienia Jakości Kształcenia aktywnie uczestniczy kadra akademicka, studenci oraz przedstawiciele średniego i małego biznesu działający w Radzie Patronackiej. Przegląd podczas wizytacji przedstawionej dokumentacji pozwala uznać, że działalność interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w procesie budowy kultury jakości jest znacząca. Wymiana informacji pomiędzy władzami Uczelni, a interesariuszami wewnętrznymi jest częsta i szybka. Dzięki temu Uczelnia reaguje szybko i sprawnie na uwagi interesariuszy w kwestiach dotyczących m. in. spraw dydaktycznych.”

Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej dla kierunku Zarządzanie oraz Informatyka i ekonometria.

 

Kryterium

Stopień spełnienia kryterium

Wyróżniająco (6)

W pełni
(5)

Znacząco
(4)

Częściowo
(3)

Niedostatecznie
(2)

1.Koncepcja rozwoju kierunków

X

2.Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji

X

3.Program studiów

X

4.Zasoby kadrowe

X

5.Infrastruktura dydaktyczna

X

6.Prowadzenie badań naukowych

X

7.System wsparcia studentów w procesie uczenia się

X

8.Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości

X

W raporcie samooceny Uczelnia zidentyfikowała mocne i słabe strony kształcenia na prowadzonych kierunkach, co zdaniem Zespołu Oceniającego pomoże Uczelni realizować strategię rozwoju. Kierunki mogą rozwijać się i utrzymywać co wymaga ciągłego doskonalenia oferty kształcenia w celu dostosowania jej do wymogów rynku pracy. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia wskazuje właściwe silne strony procesu dydaktycznego (jak współpraca z sektorem MŚP, orientacja umiejętności studenta na zarządzanie wiązką celów) i sygnalizuje konieczność jego doskonalenia w takich obszarach jak: uatrakcyjnienie formy i treści prowadzonych wykładów, większą indywidualizację kształcenia, tworzenie motywacji dla studentów, zwiększenie udziału zajęć prowadzonych w warunkach zbliżonych do środowiska pracy, internacjonalizację kształcenia. Znacząca skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia pozwala uznać, że uczelnia potrafi rozwijać kierunki i pozyskiwać kandydatów. Istotnym czynnikiem rozwoju kierunków może być współpraca z AGH i UE w zakresie kształcenia na poziomie studiów II stopnia na tych kierunkach.

Pełne teksty raportów z wizytacji obydwu kierunków podpisane przez Przewodniczącą Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Danutę Strahl, są do wglądu w kancelarii uczelni.

  1. Polityka jakości kształcenia w WSEI
  2. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego 
  3. Kierunkowe efekty kształcenia
  4. Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
  5. Osiągnięcia w zakresie jakości kształcenia
  6. Artykuły poświęcone jakości kształcenia, polecane linki