Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

OPIS SPECJALNOŚCI

Największym atutem tej specjalności jest nabycie przez absolwentów umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy na pograniczu informatyki i zarządzania. Absolwent zna i rozumie systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, umie je wdrożyć i wykorzystać w praktyce.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Jako absolwent tej specjalności będziesz bardzo wszechstronny: zorientowany zarówno w obszarach IT ( będziesz znał architekturę sprzętową IT w firmie, rozumiał ograniczenia pewnych urządzeń: serwerów, stacji klienckich), jak i w obszarze zarządzania, finansów i rachunkowości.
 • Będziesz znał i rozumiał zastosowanie, zalety i ograniczenia nowoczesnych systemów ERP, CRM, Business Intelligence, Workflow, a także klasycznych systemów finansowo-księgowych.
 • Będziesz doskonałym pośrednikiem pomiędzy specjalistami biznesowymi i informatykami, umiejąc nawiązać kontakt ze specjalistami różnych dziedzin.
 • Celem tej specjalności nie jest nauczenie Cię programowania systemów, ale raczej wdrażanie tych systemów do rozwiązywania różnych problemów biznesu.
 • Kompetencje praktyczne rozwiniesz realizując podczas studiów projekt wdrożenia profesjonalnego systemu wspomagających zarządzanie, obejmujący opracowanie specyfikacji oczekiwań użytkowników końcowych, projekt funkcjonalny, wdrożenie systemu w warunkach konkretnego przedsiębiorstwa, przetestowanie oraz przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych
 • Obsługa systemów obiegu dokumentów
 • Obsługa systemów ERP
 • Obsługa systemów Business Intelligence
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Excel dla zaawansowanych
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • Projektowanie wdrożenia profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie (P1)
 • Wdrożenie profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie (P2)
 • Dokumentacja wdrożenia i serwisowanie profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie (P3)

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Zarządzanie zmianą
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Ochrona danych osobowych
 • Pisanie efektywnych zapytań (T-SQL)
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie w Pythonie
 • Programowanie w Javascript
 • Instalacja i konfiguracja serwera Windows

I Semestr

Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Matematyka 5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Fizyka dla informatyków4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Wprowadzenie do baz danych5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.
Prawne i społeczne problemy informatyki2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.

II Semestr

Wprowadzenie do programowania5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Przedmiot przygotowuje w 50% do egzaminu MTA 98-361 Software Development Fundamentals. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"
Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.
Wprowadzenie do technologii webowych5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Architektura systemów komputerowych4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.

III Semestr

Matematyka dyskretna3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.
Podstawy rachunkowości4 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych4 ECTS
Nauczysz się wykorzystywać systemy finansowo-księgowe w zakresie ewidencji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, obsługi dziennika księgowego, obsługi schematów i rejestrów, ewidencji środków trwałych, tworzenia deklaracji, zestawień i sprawozdań. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o system Comarch Optima.
Obsługa systemów obiegu dokumentów3 ECTS
Nauczysz się korzystać z systemów klasy Workflow służących do obiegu pracy i dokumentów. Dowiesz się, jak tworzyć formularze do wprowadzania faktur, umów, zamówień, zadań etc. Poznasz definicje typów dokumentów oraz dowiesz się, jak zaprojektować dla nich ścieżki obiegu. Nauczysz się także tworzyć powiadomienia i alerty oraz projektować pulpity. Przedmiot kończy się egzaminem certyfikacyjnym Business Navigator Workflow.
Modelowanie procesów biznesowych5 ECTS
Nauczysz się budować mapy procesów oraz przepływu pracy (workflow). Zapoznamy Cię z różnymi standardami, szczególnie z metodyką BPMN, jako najbardziej popularną na rynku. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia informatycznego Microsoft Visio.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Obsługa systemów ERP3 ECTS
Zapoznasz się z systemami zintegrowanymi wspomagającymi procesy zaopatrzenia, magazynowania, zaawansowanej produkcji i logistyki sprzedaży. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w oparciu o system Microsoft Dynamics NAV.
Badania operacyjne i metody optymalizacji3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.

IV Semestr

Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Podstawy finansów4 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się, na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Obsługa systemów Business Intelligence4 ECTS
Poznasz narzędzia do tworzenia zaawansowanych wizualnie raportów i dashboardów (klasyczne tabele i wykresy przestawne, MS Report Builder, PowerPivot). Nauczysz się administrować serwerem raportów Reporting Services (tworzyć subskrypcje raportów, zarządzać harmonogramem wysyłki i uprawnieniami).
Zarządzanie jakością5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz metody badań w zakresie tworzenia, doskonalenia i audytowania systemów jakości. Dowiesz się, co to są normy i standardy i jakie mają znaczenie w zarządzaniu jakością.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Ekonometria5 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Excel dla zaawansowanych3 ECTS
Nauczysz się posługiwać Excelem w sposób profesjonalny. Dowiesz się m.in. jak zarządzać skoroszytami i udostępniać je, jak stosować zaawansowane filtry, wykorzystywać formuły warunkowe i wyszukujące, tworzyć tabele i wykresy przestawne oraz scenariusze. Kurs przygotowuje do egzaminu z zaawansowanej znajomości Excela (77-728: Excel 2016 Expert).

V Semestr

Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Reklama w internecie2 ECTS
Wprowadzenie do reklamy w Google Adwords. Zapoznasz się z dobrymi praktykami, case studies, dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Google: Podstawy reklamy w AdWords.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.
Zarządzanie cyklem życia aplikacji4 ECTS
Dowiesz się, jak zorganizować prowadzenie projektu, jak wyznaczyć role, zarządzać harmonogramem i ryzykiem. Zapoznasz się przede wszystkim ze zwinnymi metodykami projektowania (AGILE, SCRUM). Poznasz także klasyczne standardy (PRINCE2, PMBoK), dzięki czemu dowiesz się, jaka jest różnica w podejściu do różnorodnych zagadnień projektowych. Zajęcia praktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem programu Microsoft Project.
Projektowanie wdrożenia profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie (P1)6 ECTS
Pierwsza część z cyklu trzech przedmiotów, na których studenci realizują projekt w grupach 2-3 osobowych, dla celów komercyjnych lub będący podstawą pracy inżynierskiej. Może to być system ERP, CRM, BI, Workflow, FKK lub inne. Ta część projektu będzie polegała na zidentyfikowaniu oczekiwań użytkowników a następnie przygotowaniu projektu wdrożenia. Grupa będzie także musiała pokazać i uzasadnić ekonomiczną korzyść z wdrożenia systemu.
Seminarium dyplomowe3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.

VI Semestr

Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Wdrożenie profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie (P2)15 ECTS
Druga część cyklu trzech przedmiotów na których 2-3 osobowe grupy realizują profesjonalny projekt. Ten etap polega na wdrożeniu zaprojektowanego systemu. Do dyspozycji będziesz miał wersje edukacyjne systemów ERP, FKK, BI, CRM, Workflow. Najlepsi studenci będą realizować realne projekty we współpracy z partnerskimi firmami. Można będzie również wdrożyć inny system w warunkach realnej firmy, z którą grupa nawiąże współpracę.
Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.6 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto połączyć praktykę z pracą nad projektem w ramach przedmiotów P1, P2, P3.

VII Semestr

Praca dyplomowa8 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Dokumentacja wdrożenia i serwisowanie profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie (P3)6 ECTS
Trzecia, ostatnia część projektu realizowanego w grupach 2-3 osobowych. Zadaniem grupy będzie napisanie pełnej dokumentacji funkcjonalnej systemu, który został wdrożony w poprzednim etapie. Dokumentacja będzie także zawierać opis procedury podnoszenia wersji podczas eksploatacji. Jednym z elementów tego etapu jest serwis systemu w okresie jego stabilizacji.
Przedmioty do wyboru 16 ECTS16 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Podczas pierwszego roku zrealizujesz – wspólne dla wszystkich specjalności przedmioty – takie, jak: Wprowadzenie do programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Wprowadzenie do baz danych, Wprowadzenie do technologii webowych.  Pomogą Ci one podjąć decyzję  w jakim kierunku kontynuować naukę. Specjalność wybierana jest już pod koniec pierwszego roku studiów i realizowana od trzeciego semestru.

Podczas trzech ostatnich semestrów przygotujesz projekt wdrożenia profesjonalnego systemu wspomagającego zarządzanie, wdrożysz ten system oraz opracujesz pełną dokumentację.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • Specjalista ds. wdrożeń systemów ERP, FKK, Workflow, CRM, BI.
 • Kierownik projektów wdrożeniowych.
 • Konsultant dla firm IT i dla klientów końcowych.
 • Architekt systemów IT wspomagających zarządzanie.

Rekomendacje

Wojciech ŻmudaBardzo ciekawy profil absolwenta. Pierwszy rok to solidna baza inżynierska z informatyki, kolejne 5 semestrów to nauka obsługi wszystkich najważniejszych klas systemów wspomagających zarządzanie, a także technik ich wdrażania. Na rynku brakuje kierowników projektów IT, konsultantów, wdrożeniowców. Polecam tę specjalność tym, którzy chcą się specjalizować w systemach informatycznych bardziej od strony użytkowej niż od strony ich budowy.

Wojciech Żmuda, kierownik projektów IT, Archman

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł
 • Pakiet 5 kursów Microsoft przygotowujących do certyfikatów MOS i MTA w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich samych szkoleń komercyjnych na rynku to 8 tys. zł
 • Pakiet 5 kursów przygotowujących do certyfikacji z obsługi systemów wspomagających zarządzanie w ramach standardowych przedmiotów – wartość rynkowa takich podobnych szkoleń komercyjnych na rynku to min. 6 tys. zł
 • Ulga na egzaminy MCSA, MCSE, MCSD w wysokości 30%

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok: 2800 zł*/semestr (lub 590 zł/miesiąc płatne w 5 ratach semestrze)
 • Kolejne lata:  3300 zł*/semestr (lub 690 zł/miesiąc płatne w 5 ratach w semestrze)

Studia trwają 3,5 roku – 7 semestrów.

Partner kierunku studiów Informatyka oraz specjalności Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie