Wymagane dokumenty

Studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

  • wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny.
   Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego możesz go wydrukować i zabrać ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego lub poprosić w Punkcie Rekrutacyjnym o jego wydrukowanie. Nie wypełniasz wówczas podania i kwestionariusza osobowego.
  • Podanie  i kwestionariusz osobowy kandydata na studia: pobierz podaniepobierz kwestionariusz   Jeśli wypełniłeś formularz elektroniczny – nie uzupełniasz podania i kwestionariusza.
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) i jego kserokopia oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli stanowi osobny dokument (kserokopia) →Informacje dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości wydane za granicą
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kserokopia książeczki wojskowej (mężczyźni) lub oświadczenie o przynależności do WKU i przyznanej kategorii wojskowej
  • 1 fotografia (wg wymagań do dowodu osobistego)
  • Dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej (przelew). Opłatę można również uiścić  w Punkcie.

Pełnomocnictwo: pobierz pełnomocnictwo
Jeśli nie możesz dotrzeć osobiście, wypełniasz pełnomocnictwo, wskazując w nim osobę, która w Twoim imieniu złoży i podpisze dokumenty rekrutacyjne.


Wymagane druki (podanie, kwestionariusz osobowy) są również dostępne w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym Uczelni.


Teczka Kandydata uznana jest za kompletną po złożeniu ww. dokumentów i uzupełnieniu w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym: umowy o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, umowy o kształcenie, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz ślubowania.Wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł  należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 17

PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytułem:
 opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata