Zarządzanie logistyką zakupów i sprzedaży

OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, na specjalistów z branży TSL (transport-spedycja-logistyka) na rynku krajowym i międzynarodowym. Studenci tej specjalności są przygotowani do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i między podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Specjalność przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach związanych z logistyką, również kierowniczych.

Atutem studiów jest ich praktyczność. Prowadzi je wyspecjalizowana kadra dydaktyczna oraz praktycy. Większość zajęć ma charakter warsztatów, konwersatoriów i analizy case studies. Program nauczania zbudowany został w drodze konsultacji z pracodawcami i odpowiada ich potrzebom.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studiując na tej specjalności:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności menedżerskie, a także odpowiednie kompetencje specjalistyczne odpowiadające potrzebom i realiom funkcjonowania w branży logistycznej,
 • uzyskasz kwalifikacje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • nauczysz się identyfikować, analizować i doskonalić systemy, procesy logistyczne, łańcuchy  i sieci logistyczne, a także zarządzać nimi,
 • posiądziesz praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania procesami logistycznymi,
 • będziesz wiedział jak projektować i wdrażać przestrzenne sieci logistyczne i usługi logistyczne oraz rozwiązywać problemy z zakresu logistyki produkcji dotyczące zapewnienia optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji,
 • nauczysz się planować i realizować działalność logistyczną oraz modernizować systemy logistyczne.
 • będziesz umiał wykorzystać informacje z systemu logistyki do podejmowania decyzji zarządczych w zmiennych warunkach otoczenia oraz analizować i oceniać wpływ kosztów logistyki na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY I TECHNOLOGIE

 • Podstawy logistyki
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Obsługa systemów CRM
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy logistyki

REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Psychologia sprzedaży
 • Zarządzanie efektywnością
 • E-commerce
 • Trening interpersonalny - warsztaty
 • Coaching

I Semestr

Psychologia4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy obsługi Word i Excel4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy ekonomii5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Wprowadzenie do studiowania0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Marketing4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Podstawy zarządzania5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy prawa4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy rachunkowości5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.

II Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wychowanie fizyczne0 ECTS
Brak opisu
Socjologia/Politologia2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Podstawy finansów5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Matematyka4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Procesy informacyjne w zarządzaniu4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Nauczysz się identyfikować patologię w systemach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie oraz rozwiązywać problemy w obszarze procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Statystyka opisowa5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.

III Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę o finansowych mechanizmach i procesach występujących w przedsiębiorstwie, o ich uwarunkowaniach i celach, ponadto student zna podstawy metodologiczne podejmowania decyzji dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nauczysz się w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw opisywać, identyfikować oraz interpretować zjawiska i procesy w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Badania marketingowe5 ECTS
Poznasz podstawowe metody prowadzenia badań marketingowych i rynkowych i nauczysz się właściwie interpretować ich wyniki. Posiądziesz umiejętność wykorzystania wyników badań marketingowych do podejmowania lub weryfikowania decyzji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu4 ECTS
Celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji społecznych, głównie związanych z pracą w sferze gospodarki w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zrozumiesz istotę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej znaczenie w relacjach z interesariuszami organizacji. Nauczysz się oceniać i rozwiązywać typowe dylematy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Podstawy logistyki5 ECTS
Zdobędziesz podstawową wiedzę o systemach i procesach logistycznych w przedsiębiorstwach oraz o ich roli, formach i znaczeniu w skali przedsiębiorstwa i gospodarki. Nauczysz się zasad planowania i organizacji prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw oraz organizacji gospodarki odpadami. Poznasz strategie i metody sterowania zapasami oraz metody identyfikacji i oceny wybranych procesów i systemów logistycznych.
Zarządzanie jakością5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz Nauczysz się metod badań w zakresie tworzenia, doskonalenia i audytowania systemów jakości oraz znaczenia norm i standardów w zarządzaniu jakością.

IV Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie zmianą3 ECTS
Dowiesz się, jak zarządzać zmianą, definiowaną jako proces przekształcania firmy związanego z potrzebą dopasowania przedsiębiorstwa do ciągle zmieniającego się otoczenia biznesowego lub np. przejścia do kolejnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak podejmować kluczowe decyzje, co należy zmieniać w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób, podczas wdrażania zmian, przezwyciężać opór pracowników, który jest istotnym elementem procesu zarządzania zmianą.
Obsługa systemów CRM3 ECTS
Uczymy obsługi systemów wspomagających sprzedaż i utrzymanie relacji z klientem. Pokazujemy jak zarządzać różnymi kanałami komunikacji, rejestrować leady, oferty, zamówienia, obsługiwać reklamacje etc. Zajęcia prowadzimy w oparciu o system Microsoft Dynamics CRM.
Zarządzanie produkcją i usługami4 ECTS
Przedmiot umożliwi Ci poznanie teoretycznych podstaw organizacji jednostek produkcyjnych w przedsiębiorstwach oraz specyfikę realizowanych procesów produkcyjnych i usługowych. Nauczysz się podstaw projektowania produktu i procesu oraz metod sterowania produkcją. Przeprowadzisz przykładową analizę przepływu produkcji. Poznasz specyfikę a także zakres podejmowanych decyzji operacyjnych, organizację oraz planowanie obsługi produkcji oraz zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie działań.
Logistyka produkcji5 ECTS
Nabędziesz wiedzę o logistyce produkcji, systemach produkcyjnych i procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz ich roli, formach i znaczeniu. Zostaniesz przygotowany do korzystania i właściwego doboru odpowiednich metod usprawniających procesy produkcyjne. Pozyskasz umiejętność właściwego doboru narzędzi i metod badawczych w celu identyfikacji, analizy i oceny wybranych procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Praktyka zawodowa 240 godz.0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Zarządzanie projektami5 ECTS
Zapoznasz się z podstawowymi metodami, narzędziami i procedurami w zakresie zarządzania projektami. Nauczysz się planować, organizować i realizować małe projekty oraz dokonywać oceny proponowanych rozwiązań wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych.
Warsztaty przedsiębiorczości4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.

V Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Seminarium dyplomowe0 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.12 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Metody i techniki sprzedaży5 ECTS
Posiądziesz wiedzę na temat najważniejszych aspektów stosowanych technik sprzedaży w warunkach współczesnego rynku. Nauczysz się je wykorzystywać aplikacyjnie, a w szczególności będziesz umiał komunikować się, jako sprzedawca, ze swoimi klientami, zaplanować rozmowę z klientem i wybrać metodę prezentacji oraz odpowiadać na zastrzeżenia klienta i kształtować partnerskie relacje z nim.
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę o roli, formach i znaczeniu logistyki zaopatrzenia i produkcji w skali przedsiębiorstwa i gospodarki. Pozyskasz umiejętności w zakresie modelowania i symulacji procesów na potrzeby logistyki zaopatrzenia i dystrybucji oraz nauczysz się obsługi wybranych narzędzi informatycznych wspierających podejmowanie decyzji w sferze zaopatrzenia i dystrybucji.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Przedmiot do wyboru 3 ECTS3 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

VI Semestr

Język obcy2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Seminarium dyplomowe10 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Zarządzanie transportem i spedycją5 ECTS
Przedmiot wprowadzi Cię w zagadnienia funkcjonowania transportu i spedycji jako pojedynczego procesu przewozowego oraz jako elementu w procesach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Poznasz uwarunkowania prawne działalności transportowej i spedycyjnej na rynku usług TSL oraz zasady organizacji i bezpieczeństwa prac transportowo-spedycyjnych w cyklu przewozowym. Nauczysz się zasad doboru i optymalizacji środków transportowych do realizacji zadań logistycznych w przedsiębiorstwie.
Systemy informatyczne w logistyce5 ECTS
Poznasz obszary wykorzystania systemów informatycznych w logistyce oraz wynikające z tego korzyści. Nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania i symulacji procesów logistycznych oraz nauczysz się obsługi wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w ich modelowaniu i symulacji.
Przedmiot do wyboru 4 ECTS4 ECTS
Oprócz przedmiotów obowiązkowych masz szansę na realizację indywidualnej ścieżki kształcenia. Możesz wybierać przedmioty z Twojego lub innych kierunków studiów realizowanych na uczelni. W ten sposób możesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie (np. zarządcze) lub twarde (np. informatyczne). Jeżeli masz problem z wyborem, skorzystaj z doradztwa naszego Biura Karier. Oni znają rynek pracy i pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Zarządzanie w ochronie środowiska4 ECTS
Nabędziesz wiedzę o przyrodniczych skutkach degradacji środowiska, nauczysz się je przewidywać oraz poznasz regulacje prawne dotyczące zarządzania środowiskiem. Zapoznasz się z konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi oraz strategiami ochrony przyrody w Unii Europejsciej. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz w propagowaniu działań na rzecz ochrony przyrody.

TWOJA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego, które zapewnią wiedzę dotyczącą zarządzania i pomogą zrozumieć prawa rządzące rynkiem (takie jak m.in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa). Ten etap pozwoli Ci podjąć decyzję, w którym kierunku się dalej kształcić.

Następnie realizujesz kształcenie specjalistyczne, które przygotuje Cię do wykonywania konkretnego zawodu.

STANOWISKA, NA JAKICH ZNAJDZIESZ PRACĘ

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (produkcja, dystrybucja, zaopatrzenie, obsługa klienta), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne). Absolwent może podejmować pracę w działach marketingowych i handlowych firm, działach logistyki i transportu w firmie, sieciach handlowych oraz jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rekomendacje

Jest wiele powodów atrakcyjności i rozwojowego charakteru branży logistycznej w Polsce. Po pierwsze, wielkość polskiego rynku oraz jego lokalizacja w centrum Europy powoduje, że Polska jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji świata dla inwestycji logistycznych. Do tego dochodzi dynamiczny rozwój innych branż, choćby e-commerce, których sukces zależny od dostępnej i doskonałej obsługi logistycznej. W końcu, na współcześnie hiperkonkurencyjnych rynkach, przedsiębiorstwa poszukują przewag konkrecyjnych szczególnie w obszarze szeroko pojętej logistyki. Co to wszystko oznacza? Trudno sobie dzisiaj wyobrazić bardziej atrakcyjną specjalność dla przyszłego absolwenta studiów wyższych. Mocno odczuwany na rynku pracy brak specjalistów w obszarze logistyki powoduje, że specjaliści z tej dziedziny mogą dziś przebierać w doskonale płatnych ofertach. Oczywiście, droga do zostania specjalistą jest długa i niełatwa. Zaczyna się do bardzo praktycznych studiów, bazujących na najnowszej wiedzy i doskonałym rozeznaniu we współczesnych praktykach biznesowych.

Takie właśnie studia można  dziś podjąć w Wyższe Szkole Ekonomii i Informatyki, uczelni cenionej wśród pracodawców za bardzo praktyczne i nowoczesne podejścia do kształcenia studentów.

Dr Przemysław Stach, Management consultant w firmie doradztwa strategicznego Factor Consulting.
Dyrektor Instytutu Kształcenia Menedżerskiego WSEI.

CZESNE 2018/2019

ZYSKUJESZ:

 • 1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł. Masz szansę uzyskać certyfikaty znajomości takich programów jak: Word, Excel, Access, Powerpoint.
 • Szkolenie z zarządzania projektami prowadzone w formie realizacji rzeczywistego projektu w oparciu o platformę „Zwolnieni z Teorii” zaprojektowaną przez Fundację Social Wolves, kończące się uzyskaniem certyfikatu PMF (Project Management Fundamentals). Zobacz więcej: https://zwolnienizteorii.pl/
 • Udział w szkoleniach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI
 • Realizując szkolenia i zdobywając certyfikaty podczas studiów – oszczędzasz czas.

 

INWESTUJESZ:

 • Pierwszy rok studiów:  2400 zł/semestr (lub 500 zł płatne w pięciu ratach)
 • Drugi i trzeci rok studiów: 2500 zł/semestr (lub 530 zł płatne w pięciu ratach)

Partner kierunku studiów Zarządzanie